แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวสวนสรรค์

วัดสวนสวรรค์

วัดสวนสวรรค์เป็นอีกหนึ่งในจุดเช็คอินบ้านสวนสวรรค์ เนื่องด้วยบรรยากาศที่รมรื่นและยังมีพื้นที่ติดเขื่อนน้ำพุง จึงสามารถเดินไปดูวิว และถ่ายรูปวิวของเขื่อนน้ำพุงได้

“หลักบ้าน”

หลักบ้านในสวนสวรรค์เกิดขึ้นจากการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตต้องการที่จะให้หมู่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงร่วมใจกันสร้างหลักบ้านขึ้น โดยหลักบ้านนี้ทําขึ้นมาจากไม้ยอป่า มีลักษณะเป็นแท่งเสากลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 20 ซม. สูงประมาณ 150 ซม. แต่เดิมหลักบ้านถูกฝังไว้ที่กลางหมู่บ้านแต่ด้วยความที่สถานที่ไม่มี ความเหมาะแลดูแล้วไม่เป็นที่เคารพบูชา จึงมีการย้ายหลักบ้านมาไว้ บริเวณศาลาประชาคมในปัจจุบัน
ปัจจุบันชาวบ้านสวนสวรรค์ยัง เคารพบูชาศาลหลักบ้านนี้อยู่ โดยเวลาที่ชาวบ้านจะออกเดินทางไปจากหมู่บ้าน ก็จะมีการบอกล่าวกับ หลักบ้านให้คุ้มครอง เวลาจะประกอบกิจกรรมที่ใช้เสียงดังก็ต้อง มีการจุดธูปบอกกล่าวเช่นกัน หากในคราวนั้นไม่มีการบอกกล่าวงาน ที่จัดก็มักจะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทํางานเสมอ และใน ทุกๆวันพระ ผู้เฒ่าในหมู่บ้านก็มักจะนํา ธูป เทียน ขันธ์ดอกไม้มาไหว้อยู่เสมอ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนสวรรค์

ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนสวรรค์ เริ่มจากในปี 2554 พัฒนาชุมชนอําเภอภูพานในสมัยนั้นมีการส่งเสริมเรื่องสัมมาชีพ จึงสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น แกนนําจึงตั้งกลุ่มโดยครั้งแรกมีสมาชิก 10 คน หลังจากนั้นก็มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มอาชีพมากขึ้น ในที่สุดเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 จึงจัดตั้งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น หลังจากนั้นได้มีภาคีเครือข่าย เช่น เกษตรอําเภอ กศน. โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง เข้ามาส่งเสริม จนในปัจจุบันกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงได้ ยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และได้สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนสวรรค์ จัดอบรมแก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ผสมผสาน รวมไปถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศาลาประชาคม

ศาลาประชาคมเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่มีความสําคัญของชาวบ้านสวนสวรรค์ ศาลาประชาคมแห่งนี้เป็นสถานที่ใช้สําหรับการ ทํากิจกรรมต่างๆ เช่นประชุมประชาคม ใช้เป็นที่สําหรับต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน หรือคณะท่องเที่ยวที่มีเยี่ยมเยือนบ้านสวนสวรรค์

สวนผลไม้ลุงวินัย

สวนลุงวินัยเป็นสวนผลไม้ผสมผสาน มีผลไม้ที่หลากหลาย เช่น เงาะ ลําไย มะปราง บรรยากาศภายในสวนจะค่อนข้างร่มรื่น ภายในสวนมีบ้านพักไว้สําหรับรับรองท่านที่จะมาพักผ่อน ด้วยความที่สวนนี้ติดกับเขื่อนน้ำพุง จึงมีวิวที่สวยงามอีกแห่งในสวนสวรรค์

โครงการขายสวน

โครงการขายสวน เกิดจากแนวคิดที่ว่า ยกตลาดมาไว้ที่สวนสวรรค์ ผู้ ที่มาซื้อจะได้เลือกซื้อผลไม้จากต้นสดๆ จากต้นได้เอง ในราคาที่ถูกกว่าในท้องตลาด ผลผลิตที่มีอยู่ในสวนแห่งนี้มีอยู่หลากหลายชนิด อาทิเช่น มะปราง เงาะ ลําไย ลิ้นจี่

ไปดูควายยิ้ม

หากท่านมีโอกาสได้แวะมาพักที่สวนสวรรค์อย่า ลืมไปถ่ายรูปควายยิ้มและฝูงควายที่ใหญ่ที่สุดใน อําเภอภูพาน แล้วท่านจะได้รู้ว่า “ควายก็น่ารัก”

เขื่อนน้ำพุง

 

เขื่อนน้ำพุง เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า สนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัด สกลนคร และจังหวัดนครพนม ได้เป็นอย่างดี เขื่อนน้ำพุง ได้ช่วยเสริมระบบการผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้าในแถบภูมิภาคนี้ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนมี ความงดงามเรียงรายด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ที่ให้

ไปสักการะพระพุทธนาคปรก

พระพุทธนาคปรกเป็นพระพุทธรูปที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาเบิกเนตร ในคราวที่สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยือนค่ายฝึกน้ำพุง เมื่อปี พ.ศ. 2520

ไปสักการะศาลเจ้าพ่อภูพาน เจ้าเมืองน้ำพุง

เจ้าพ่อภูพาน(องค์สีดํา) เจ้าเมืองน้ำพุง(องค์สีขาว) เป็นผู้ใหญ่แห่งเทือกเขาภูพาน เป็นผู้เสียสละ รักชาติและประชาชน เป็นผู้สร้างคุณงามความดี มีคุณธรรมเป็นที่สักการบูชาของกําลังพลพร้อมครอบครัวในค่ายน้ำพุง และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง มาเป็นเวลายาวนาน

ดูแสงแรกและแสงสุดท้าย..ที่สวนสวรรค์

เนื่องจากบ้านสวนสวรรค์มีที่ถูกล้อมรอบด้วย ผืนป่าและผืนน้ำ ภูมิประเทศที่อยู่บนเทือกเขาภูพาน จึงทําให้ในตอนเช้าและตอนเย็น ในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและตก ธรรมชาติจึงรังสรรค์ภาพ ภาพที่ปรากฏให้เห็นราวกับอนึ่งเป็นภาพที่อยู่ใน “สวนสวรรค์ ”

พักโฮมสเตย์

 

สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนหรือมาศึกษาดูงาน ณ บ้านสวนสวรรค์ ทางหมู่บ้านได้มีบริการโฮมสเตย์ไว้บริการ โดยโฮมสเตย์บ้านสวนสวรรค์จะเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ ใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศสดชื่น จุดเด่นคือเรามีบริการ อาหารที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการตลอดการ มาพักผ่อนหรือศึกษาดูงาน

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านสวนสวรรค์

บ้านสวนสวรรค์เปรียบเสมือนครัวปลอดสารแห่งจังหวัดสกลนครเพราะที่นี่ ได้ออกกฎว่าการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารทุกชนิดห้ามใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี 80 เปอร์เซ็นต์ของชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพเก็บของป่าขายโดยเฉพาะเห็ดมีมากมายหลายชนิด

ผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่คือไวน์หมากเม่าและไวน์หมากเบนหรือลูกตะขบป่าที่มีวิสาหกิจชุมชนภูพานการเกษตรเป็นผู้ผลิต
โดยวัตถุดิบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกเม่าหรือลูกเบน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลูกโดยปลอดสารเคมี

มีผลไม้หลากหลายตลอดทั้งปีเช่นลำไยและสละอินโดวัฒนธรรมที่นี่เป็นชาวภูไทมีการแสดงฟ้อยขวัญเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านอาหารของที่นี่มีต้มไก่บ้านย่างใบหม่อน และมีของหวานที่แปลกกว่าที่อื่นคือเห็ดหูหนูลอยแก้วด้วยเหตุที่ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ติดกับเขื่อนน้ำพุงอาชีพประมงจึงเป็นอีกอาชีพที่ชาวบ้านที่นี่ทำปลาที่จับได้จึงเป็นอาหารสำคัญบ้านสวนสวรรค์มีโฮมสเตย์ที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 100 คนโดยเฉพาะที่ สวนสวรรค์ภูพานซึ่งถือเป็นโฮมสเตที่มีความสวยงามติดกับเขื่อนน้ำพุง นักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่นี่สามารถตื่นมาชมแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าที่เขื่อนน้ำพุงและเดินไปตักบาตรตามวิถีชีวิตชาวภูไทสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ควายยิ้มได้