แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านลาดค้อ

  วัดศรีชมชื่น

โปรแกรม 1 วัน 350 บาท/คน

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ราคา 500 บาท/คน
(ไม่รวม Work shop จ้า)

วันที่ 1

                                เวลา                                   กิจกรรม
09.00 น. ออกเดินทางจาก อ.เมืองสกลนคร ไปบ้านลาดค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ 28.5 กม.
09.30 น. – ถึงบ้านลาดค้อ
– ถ่ายภาพ จุด Check in
– สักการะพระพุทธรูป ในวัดศรีชมชื่น
11.00 น. ชมการเลี้ยงโคขุน
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาล
13.00 น. Work shop “มัดย้อมคราม”
17.00 น. ปั่นจักรยานที่หนองบึงแต้
18.00 น. – ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ วัดศรีชมชื่น
– รับประทานอาหารพาแลง พร้อมชมการแสดง
21.00 น. พักผ่อน

วันที่ 2

               เวลา                 กิจกรรม
06.00 น. ตักบาตรข้าวเหนียว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. สัมผัสประสบการณ์ การทําขนมข้าวเขียบ
10.30 น. ช็อป ชม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
11.00 น. เดินทางกลับ

บ้านลาดค้อ หมู่ที่ 3 ตําบลด่านม่วงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ติดต่อ นายจิรายุ นนตระอุดร ผู้ใหญ่บ้านลาดค้อ โทร. 088-7975891