แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านกุดนาขาม

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านกุดนาขาม

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

1.ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกูดนาขาม
2.โครงการเนื่องมาจากพระราชดําริ (ฟามส์ตัวอย่าง)
3.อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า
4.ป่ารักษ์น้ำ
5.ฐานเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผา เซลามิค บ้านพักโฮมเสตย์ จำนวน 10 หลัง

 

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกูดนาขาม

สวนป่า

วัดป่ากุดนาขาม

โครงการเนื่องมาจากพระราชดําริ (ฟามส์ตัวอย่าง)