แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ่อแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

ตำหนักปู่ชัยยะ

วัดศรัทธาราม

ป่าสมุนไพรพฤษเวศ

นครวังบ้านยา

อ่างคำผักหนาม

หนองบ่อแก้ว

นวดแผนไทย

แปลงเกษตร

วัดศรัทธาราม

ศาลเจ้าปู่นาคราชเจ้า ชัยยะนาคราช มหานาคาวิสุทธิเทวา

ศาลเจ้าแม่ประทุมทิพย์

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบ่อแก้ว

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : ชุมชนบ้านบ่อแก้ว

บ้านบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง วัดศรัทธาราม สักการะพุทธเมตตาประชาสรณ์ พระพุทธรูปที่ทำจากหินหยกสีขาว อีกทั้งบ้านบ่อแก้วยังมีวัฒนธรรมการแสดงเสือลากหางเป็นศิลปะโบราณของชาวภูไท   พักผ่อนให้ชุมใจด้วยการชิมชาดาวเรือง ซึ่งเป็นชาสมุนไพรที่ทำมาจากดอกดาวเรืองที่ทั้งมีคุณประโยชน์และหอมกรุ่น

ผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่คือ ผ้าขาวม้าและเครื่องจักสาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนสมุนไพร แหล่งสมุนไพรนำไปปรุงเป็นยาเพื่อรักษาโรคและมีตำหนักปู่ชัยยะนาคราชเป็นที่สักการะบูชา