แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านบึงโนใน

บึงฟ้าแลบ (นั่งเรือเก็บดอกโส)

บึงฟ้าแลบเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สาเหตุที่เรียกว่าบึงฟ้าแลบเพราะว่าสมัยปู่ย่าตายายได้กล่าวว่าบึงฟ้าแลบ มีความยาวมากมองอีกฝั่งเห็นเพียงลิบๆ แลบๆตามพื้นบ้านและมีเหตุน่าประทับใจ และควรค่าต่อการจดจําคือ เมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ได้เสด็จมาสนทนาธรรมกับองค์หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม ที่วัดเหวลึกแบบไม่เป็นทางการ เมื่อชาวบ้านทราบต่างคนต่างรีบไปเฝ้ารับเสด็จด้วยความดีใจแบบไม่ได้นัดหมาย ด้วยความมีพระเมตตาต่อพระสกนิกรทั้งหลาย พระองค์ได้ถามไถ่ สารทุกข์กับชาวบ้านโดยไม่ได้ถือพระองค์ ซึ่งจําได้ว่าพระองค์ทรงตรัสถามว่า “คุณตาคุณยายประกอบอาชีพ อะไรรึ แล้วการเป็นอยู่เป็นอย่างไร” ชาวบ้านจึงตอบว่า “ประกอบอาชีพเกษตรทําไร่ทํานาครับ” พระองค์ทรงตรัสถามว่า “ทําการเกษตรแล้วพออยู่พอกินรึ” ชาวบ้านตอบว่า “ก็ไม่พอกินเพราะว่าฤดูฝนน้ำท่วมฤดูแล้งน้ำก็หมดครับ” พระองค์จึงเสด็จลงมาดูบึงฟ้าแลบพระองค์ก็จากไป และอีกไม่นานมีหน่วยงานชลประทานลงมา
สํารวจพื้นที่และ มีเครื่องจักรลงมาขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์บึงฟ้าแลบ แบบสายฟ้าแลบจึงเป็นที่มาของบึงแห่งนี้

วัดเหวลึก ชมธรรมชาติให้อาหารปลาในสระโสกลึก

วัดเหวลึกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕… ซึ่งแต่ก่อนเป็นสําหนักปฏิบัติธรรมโดยหลวงปู่ลี ฐิตธัมโม อดีต เจ้าอาวาสและได้รับเขตวิสุงคามสีมาแต่งตั้งให้เป็นวัดเมื่อปีพ.ศ.๒๕… และเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นวัดฐิติธรรมราม ปัจจุบันมีพระครูฉันทะธัมมานุรักษ์(พระอาจารย์สุภาพ ฉันทะชาโต)เป็นเจ้าอาวาส วัดเหวลึกมีสภาพพื้นที่สูงต่ำต่างระดับกัน ในช่วงฤดูฝนเป็นเหตุให้มีน้ำใหลจากที่เนินสูงลงสู่ที่ต่ำและกัดเซาะหน้าดินจนเกิดเป็นช่องลึก ซึ่งภาษาถิ่นเรียก “โสก” องค์หลวง ปู่ลี ท่านจึงได้ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ แต่ถ้าตั้งชื่อว่าวัดโสกลึก ท่านว่าจะไม่เป็นศิริมงคล ดังนั้นหลวงปู่ท่านจึงตั้งว่าวัดเหวลึก ซึ่งเหวในภาษากลางตรงกับโสกในภาษาถิ่นนั้นเอง วัดเหวลึกเป็นสถานที่ควรแก่การท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม และศาสนา มีสถานวัตถุสําคัญคือ เจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุพระอรหันต์ ๒๘ องค์ มีพระพุทธรูปเก่าแก่บรรจุตาม ชั้นต่างๆ จํานวน ๕ ชั้น และเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม ทุกวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ของทุกปี จะมีประเพณีทําบุญวันคล้ายวันมรณภาพ ขององค์หลวงปู่และกราบนมัสการหลวงปู่เมตตา ,หลวงพ่อทันใจพร้อมทั้งนมัสการ เจดีย์ฐิตธัมมานุสรณ์ ชมวิวสะพานกลางน้ำ และให้อาหารปลา

วัดใหม่บ้านตาล (พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมงคล)

วัดใหม่บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระบรมธาตุเจดีย์นี้ หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ ได้นำชาวบ้านตาลและชาวบ้านใกล้เคียง คณะญานุศิตย์และพุทธศาสนิกชน ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แรม ๑๐ ค่ำเดือน ๖ ปีมะโรง และแล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง ๔ ปี ๕ เดือน ๒๗ วัน เป็นพระบรมธาตุ ๙ ยอด (โลกสุตรธรรม ๙) ฐานสี่เหลี่ยมทรงระฆังคว่ำขนาดกว้าง ๓๖.๕๐ × ยาว ๓๙.๕๐ × สูง ๔๑.๙๑ เมตร ประดิษฐาน ณ วัดบ้านตาล ตำบโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แบ่งเป็น ๓ ชั้น
“ชั้นบนสุด” มีเจดีย์ประธานขนาดกว้าง ๑๔.๙๐ ×ยาว ๑๔.๙๐ × สูง ๒๕.๙๐ เมตร และเจดีย์บริวารทั้ง ๔ ทิศ ใต้ฐานเจดีย์ประธานเป็นห้องมณฑปจตุรมุข ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกไม้สักทองและเป็นพิธภัณฑ์
“ชั้นกลาง” มีเจดีย์บริวาร ๔ ทิศ ภายในเป็นห้องมีทางเดินโดยรอบ
“ชั้นล่าง” เป็นที่ประดิษฐานพระประธานสมเด็จพระโลกนาถศาสดา (พระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก) หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๑๓๒ นิ้ว ปางสมาธิทรงเครื่องแบบกษัตริย์ประดับด้วยทอง พลอย และคริสตัล ที่ฐานพระประธานโดยมีรูปเหมือนครูบาอาจารย์ เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น และใช้เป็นสถานที่ปฎบัติธรรม

ปฏิทินการท่องเที่ยว
ปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีแต่ละช่วงฤดูกาล
ชุมชนบ้านบึงโนใน ต.โคกสี อ.สว่างดินแดง จ.สกลนคร

กิจกรรมท่องเที่ยว ช่วงกิจกรรม หมายเหตุ

1. กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา

บุญเข้าพรรษา แห่เทียน ดอกไม้ กรกฎาคม
บุญข้าวประดับดิน กันยายน
ทำบุญประจำปีวัดเหวลึก กันยายน
บุญปีใหม่ 31ธันวาคม-1 มกราคม ทุกปี
สวดมนต์ข้ามปี 31ธันวาคม-1 มกราคม ทุกปี
 สักการะเจดีย์วัดเหวลึก ตลอดปี
2. กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาล
สงกรานต์ เมษายน
บุญเข้าพรรษา แห่เทียน ดอกไม้อาหารอีสานบ้าน กรกฎาคม
ลอยกระทงบึงฟ้าแลบ พฤศจิกายน
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต
ชมวิถีชีวิตชาวนา (ดำนาดั้งเดิม) พฤษภาคม – สิงหาคม
ชมวิถีชีวิตชาวนา (เกี่ยวข้าวดั้งเดิม) ตุลาคม – ธันวาคม
ท่องเที่ยวชมฟาร์มตัวอย่างสวนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปี
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ บึงฟ้าแลบ ตลอดปี
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ บึงฟ้าแลบ ตลอดปี
พายเรือเก็บดอกสโน ตลอดปี
เล่นน้ำบึงฟ้าแลบ ตลอดปี
ล่องแพบึงฟ้าแลบ ตลอดปี
ทําอาหารพื้นบ้าน ตลอดปี
งานหัตถกรรม (สิ่งทอ จักสาน) ตลอดปี
พักแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิต ตลอดปี
ตักบาตรข้าวเหนียวห่อใบตอง ห่มสไบผ้าขาวม้า นุ่งซิ่นคราม/ผูกผ้าขาวม้า ตลอดปี
4. กิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เดินป่าชุมชน ชมต้นไม้, ดอกกระเจียว, เห็ด ตลอดปี
พายเรือชมบึงเก็บดอกสโน ตลอดปี
ล่องแพในบึง ตลอดปี
ปั่นจักรยานชมหมู่บ้านบึงวัด ตลอดปี

 

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านบึงโนใน

บ้านบึงโนใน อำเภอสว่างแดนดินพายเรือเก็บดอกโสนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงบึงฟ้าแลบจุดรวมศูนย์กลางของหมู่บ้าน รำสาวบึงที่มีการแสดงโนเก็บดอกโสน

ผลิตภัณฑ์เด่นของคือไข่เค็มซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะใช้สมุนไพรสำคัญคือฝางแดงผสมลงไปในการดองไข่เค็มไข่ที่จะได้จึงมีสีสวยงามพร้อมกับมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมไม่เค็มจนเกินไปและมีสมุนไพรแทรกซึมอยู่ในเนื้อไข่ให้ผลดีต่อร่างกายและมีเป็นผลิตภัณฑ์เด่นเช่นกัน

ผ้านอกจากนี้ยังมีการแปรรูป สินค้าจากผ้าย้อมครามอื่นๆเช่นหมวก กระเป๋า พวงกุญแจไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือการพายเรือเก็บดอกโสนเพื่อมาทำอาหาร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิธีการเก็บดอกโสนโดยลงไปเก็บด้วยตนเอง หลังจากนั้นจะนำดอกสโนที่เก็บได้ไปทำอาหารก็คือไข่เจียวดอกโสน มัจฉาลุยสวนดอกโสน ขนมดอกโสน

มีวัดเหวลึก เป็นวัดประจำหมู่บ้านภายในมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ 28 องค์ห่างไปอีกประมาณ 3 กิโล ก็จะมีวัดบ้านใหม่บ้านตาล ซึ่งมีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมงคลยามเย็นสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่บึงฟ้าแลบ