แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวนานกเค้า

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กําเนิดขึ้นเพื่อเป็นแบบจําลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพื้นที่ส่วนย่อที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และศึกษาวิธีการพัฒนาของภูมิภาคนี้ได้อย่างเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2527 ได้ดําเนินการก่อตั้งที่ทําการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ศึกษาพัฒนาการภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ มจ.จักพันธ์เพ็ญศิริ จักพันธ์ องคมนตรีและอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเล็ก จินดาสงวน เข้าเผ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตลดา ในการนี้ได้พระราชทานกระแสดำริเกี่ยวกับงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ ว่าควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ตามพระราชดำริในเขตหมู่บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่โครงการประมาณ 1,800 ไร่ ให้สามารถส่งน้ำเพื่อทำการศึกษาและทดลองงานพัมนาการเกษตรต่าง ๆ ได้ตลอดปี และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สำหรับราษฎรหมู่บ้านนานกเค้าได้ตลอดปี