แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวดอนเสาธง

สำนักสงฆ์หนองหารหลวง

บ้านโบราณบ้านดอนเสาธง

ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการ เกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ไปยังเกษตรกรในชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของ ชุมชน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในสภาพการผลิต ของตนเอง รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของ อาสาสมัครเกษตร กับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่