แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมพล

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

ฟาร์มแพะ สวนผลไม้ผสมผสาน(ไร่นาผสม) ฝรั่ง กล้วยหอมทอง     

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

 วัดป่านแก้วชุมพล พระอาทิตย์สิงห์ทอง ธรรมอโร

 วัดป่านแก้วชุมพล