ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านโพนแพง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ในสมัย พ.ศ. 2350 ซึ่งตรงกับรัชสมัย ร.1 ตอนปลาย โดยนายต่าง และนายกาง สองพี่น้อง ซึ่งเป็นนายทหารระดับแม่ทัพ ได้นำไพร่พล ลูกหลานจำนวนหนึ่ง อพยพ ข้ามจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เนื่องจากเกิดศึกชิงอำนาจในเมืองอู ประเทศลาว ได้อพยพหนีมาทางทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงและได้ตั้งรกราก สร้างหมู่บ้านอยู่ริมห้วยมีโพน ซึ่งมีต้นจะกอง มีหนามล้อมรอบหมู่บ้านเป็นกำแพงให้หมู่บ้านอย่างดี

ในช่วงแรกๆมีประชากรอยู่ประมาณ 40-50 ครัวเรือน นับว่า เป็นชุมใหม่พอสมควร อยู่ได้ประมาณ 20-25 ปี ได้เกิดโรคระบาดขั้นรุนแรง มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ก็เลยได้ย้ายหมู่บ้าน แยกออกไปหลายทิศหลาย ทาง เช่น กลุ่มหนึ่งไป ตั้งหมู่บ้านโพนแพง, บ้านห้วยกอก, บ้านโพธิไพศาล เป็นต้น

บ้านโพนแพงก่อตั้งโดย นายพระนิกร ไมสุวรรณ พ.ศ. 2374 รัชสมัย ร.3 ตอนกลาง โดยได้ย้ายมาห่างจากบ้านโพนจะกองไม่ไกล ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งที่ตั้งหมู่บ้านใหม่แห่งนี้ มีโพนเหมือนกันคือโพนต้นแพง มีต้นแพงเยอะพอสมควร ก็เลยตั้งชื่อว่า บ้านโพนแพง จนตราบปัจจุบัน บ้านโพนแพงมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว 14 คน ไม่นับเรื่องแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว คนปัจจุบัน คือ นายสมชัย ฮาดทักษ์วงศ์ (และเป็นกำนันของตำบลโพธิไพศาล) อีกด้วย

คำขวัญบ้านโพนแพง

ดินดีมีต้นแพง  แรงค่าผ้าทอมือ
นับถือเจ้าปู่ตา  งามล้ำค่าประเพณี
มีพระธรรมนำทางใจ  ให้โพนแนง

สภาพหมู่บ้านทั่วไป

พื้นที่ของ ต.ตอนเหนือ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำยามไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินปนหินลูกรังเป็นส่วนมาก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้าฝ้าย

จักสานไม้ไผ่

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน 137 ครัวเรือน จำนวนประชากร 314 คน ชาย 146 หญิง 168

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองสนม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายทวีชัย แขนธิราช

คุณแม่ศรีธาตุ  วรโงน 087-9482732 (ประธานกลุ่มทอผ้า)