ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านอุ่มเหม้า

ประวัติความเป็นมา

บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 15 เป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 6 ตำบล
ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2534

จากประวัติย้อนหลังไปกว่าร้อยปี บรรพบุรุษชาวบ้านอุ่มเหม้าอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแถบเมืองตะโปน เมืองนอง โดยถูกชักชวนให้มาอยู่ทางฝั่งไทย ข้ามฝั่งบริเวณ “ฮ่อมฮูเซ” มาถึงบริเวณบ้านวาใหญ่ (อำเภออากาศอำนวย) ล่วงเลยมาทางบ้านกุดเรือ(อำเภอวานรนิวาส) และบริเวณบ้านกุดลิงหรือบ้านหัวลิง(บริเวณที่เป็นอำเภอวานรนิวาสในปัจจุบัน) ตามลำดับทางผ่านดังกล่าว บางครอบครัวเกิดเจ็บป่วยเมื่อยล้านยจากการเดินทาง จึงได้ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นระยะๆ ครั้นต่อมามีผู้ชักชวนให้ไทโย้ยไปขึ้นกับเมืองยะโส โดยผ่านทางบ้านเดื่อศรีคันไชย บ้านท่าลาดและบ้านอุ่มเหม้า เกิดเบื่อหน่ายกับการเดินทางและเห็นว่าที่ตั้งหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์จึงพากันตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น

ต้นตระกูลของชาวบ้านอุ่มเหม้า มี 6 ตระกูล คือตระกูลสุริยะมาศ ตระกูลนามวงษา ตระกูลพรหมวงศา ตระกูลมหาคอนวงศ์ ตระกูลดุภะวาปี ตระกูลธรรมรังสี ซึ่งบางตระกูลไม่มีแล้วในปัจจุบัน เหตุที่ชาวบ้านอุ่มเหม้าใช้นามสกุล “ศรีสร้อย” เป็นส่วนมากเกิดจาก “เจ้าพระสีส้อย” เจ้าเมืองพรรณนานิคม (อำเภอพรรณนานิคมในปัจจุบัน) ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี โปรดให้มีการตั้งนามสกุลขึ้นครั้งแรก “เจ้าพระสีส้อย” ได้แนะนำให้ใช้นามสกุลตามเรียกชื่อตัวเองเป็นหลักในการตั้งนามสกุล ดังนั้นจึงเป็น “ศรีสร้อย”

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการทำนา ๒ ครั้งต่อปี เพราะมีคลองชลประทานผ่าน บริเวณรอบๆ หมู่บ้านเป็นทุ่งนาและแหล่งน้ำ

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดบ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
ทิศใต้ จดบ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
ทิศตะวันออก จดบ้านหนองนกกด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
ทิศตะวันตก จดบ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

มีครัวเรือนประชากร จำนวน 174 ครัวเรือน
ประชากร จำนวน 541 คน แยกเป็นชาย 247 คน แยกเป็นหญิง 294 คน

อาชีพหลัก

เกษตรกรรม จำนวน 174 ครัวเรือน

อาชีพรอง

รับจ้างทั่วไป จำนวน 6 ครัวเรือน
ค้าขาย จำนวน 3 ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย

จำนวน 86,084 บาท แยกเป็น
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท/คน/ปี – ครัวเรือน
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาท/คน/ปี 174 ครัวเรือน
(ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2559)

สาธารณูปโภค

ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 7 บ่อ
น้ำจากเขื่อนน้ำอูน 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง
โทรศัพท์มือถือครบทุกครัวเรือน
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 1 แห่ง
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน 3 แห่ง
ธนาคารข้าว 1 แห่ง
ตลาดชุมชน 1 แห่ง
ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4 แห่ง
ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทโย้ย 1 แห่ง

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริการ

ผู้ใหญ่บ้าน
จ.ส.อ. ภูรินทร์ ศรีสร้อย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายหิรัญ ศรีสร้อย
นายพรชัย ศรีสร้อย

แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้ม จำนวน ๑๔ คุ้ม
คุ้มแสงตะวัน              หัวหน้าคุ้ม นายบุญรักษ์ ศรีสร้อย
คุ้มรวมใจพัฒนา         หัวหน้าคุ้ม นายศรศักดิ์ ศรีสร้อย
คุ้มธรรมรังสี                หัวหน้าคุ้ม นายสายทอง ศรีสร้อย
คุ้มบูรพา                     หัวหน้าคุ้ม นายปรานี ศรีสร้อย
คุ้มทุ่งสว่าง                 หัวหน้าคุ้ม นายสวาท ศรีสร้อย
คุ้มแสงธรรม               หัวหน้าคุ้ม นายสมบูรณ์ แสนสุภา
คุ้มศรีสมบูรณ์             หัวหน้าคุ้ม นายศรีสุพรรณ ศรีสร้อย
คุ้มโพธิ์ศรี                   หัวหน้าคุ้ม นายอัมพร ศรีสร้อย
คุ้มสันติสุข                  หัวหน้าคุ้ม นายสมคิด ลออเหลา
คุ้มแหลมทองพัฒนา หัวหน้าคุ้ม นายทองไพ เปรมปรี
คุ้มโพธิ์ชัย                  หัวหน้าคุ้ม นายสำราญ หมั่นมี
คุ้มแสงสุรีย์                 หัวหน้าคุ้ม นายประพูนศักดิ์ ไชรบ
คุ้มเกษตรพัฒนา        หัวหน้าคุ้ม นายกานี ศรีสร้อย
คุ้มรวมใจชาวทุ่ง        หัวหน้าคุ้ม นายศรีสุวรรณ ศรีสร้อย

ข้อมุลกลุ่ม/องค์กรชุมชน

คณะกรรมการฝ่ายป้องกัน
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข
คณะกรรมการสวัสดิการและสังคม
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
คณะกรรมการฝ่ายการคลัง
คณะกรรมการฝ่ายการศีกษา
คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
คณะกรรมการธนาคารข้าว
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

  1. อาจารย์คำบ่อ ศรีสร้อย ด้านจักสาน
  2. นางโสภา ศรีสร้อย ด้านประดิษฐ์ของที่ระลึก
  3. นางอรวรรณ ศรีสร้อย ด้านกระเป๋าผ้าขาวม้า
  4. นางเครือวัลย์ ศรีสร้อย ด้านผ้าคราม

เบอร์ติดต่อ

1. พรชัย ศรีสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน

2. นางวัลภา ศรีสร้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 061-0823579