ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านห้วยกอก

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านห้วยกอก

บ้าน” โพนฮัง” เป็นที่ตั้งชุมชนเมื่อประมาณ 183 ปี นายกองหาญและนายสวรรค์ ขันทอง หรือปู่เสือ มีความสามารถด้านการรบและทางไสยศาสตร์ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ (โล้ โซ่ หรือกะโซ่) ได้นําพาไพร่พลหนีการไล่ล่าของจีนฮ่อที่ไล่ฆ่าและกวาดต้อนไพร่พลไปเป็นทาสและยึดหัวเมือง ต่างๆในประเทศลาวเพื่อขยายอาณาจักรในยุคล่าอาณานิคมทําให้บ้านเมืองในลาวยุคสมัยนั้น ระล่ำระส่ายมาก นายกองศาญและปู่เสือจึงได้นําไพล่พลส่วนหนึ่งอพยพข้ามลําน้ำโขงมาทาง ทิศตะวันออกและได้มาตั้งฐานพักพิง ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อว่า “บ้านโพนฮัง” ชาวบ้านโพฮังได้ตั้ง ถิ่นฐานทํามาหากินตามวิถีดั้งเดิมด้วยการทําไร่ไถนาหากินตามธรรมชาติ มีความเชื่อทางไสยศาสตร์และบูชาผีบรรพบุรุษ ต่อมาไม่นานบ้านโพนฮังตั้งได้เกิดโรคห่าระบาดขึ้น ผู้คนเริ่มล้มป่วย และตายลง นายกองหาญและปู่เสือจึงได้พาชาวบ้านออกจากบ้านโพนฮัง ด้วยโรคห่าที่ระบาดหนัก ชาวบ้านบางส่วนได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย บ้านโพนแพง บ้านหนองเค็ม บ้านกุดฮู โพธิ์ไพศาล หลายปีต่อมาเมื่อโรคได้หายไปจากพื้นที่ “ปู่สือ” และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจึงได้ย้อนกลับมาตั้งรกรากอยู่ที่ถิ่นฐานเดิม

ไม่นานต่อมาพี่น้องที่พลัดพรากจากกันก็กลับมาอยู่ด้วยกันตามเดิม บางส่วนก็ยังอยู่ในหมู่บ้านใกล้เรียงตามเดิม และเริ่ม มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในราวปี พ.ศ. 2511 ทางราชการจึงได้ประกาศยกฐานะขึ้น หมู่บ้านใหม่ ชื่อ “บ้านห้วยกอก” หมู่ที่ 8 ตําบลโพธิไพศาล อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นลําดับต่อต่อมา จนถึงปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทโส้ มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะนิสัยของชาวบ้านมีความเชื่อตามประเพณีดั้งเดิม นับถือผีบรรพบุรุษและยึดถือมั่นในธรรม มีความสามัคคีรวมกันเป็นหมู่เหล่า ชอบทําบุญทําทานมีประเพณีวัฒนะธรรมท้องถิ่นที่ สืบทอดมาตั้งแต่

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

นายแถว วรโครต ด้านจักสาน
นางสมปอง วรจันทร์เมือง ด้านทอผ้า
นายประเชิญ วรไกรราช นักเล่าเรื่องหมู่บ้าน