ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองสะไน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองสะไน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองสะไน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองสะไน

บรรพบุรุษบ้านหนองสะไน เชื่อกันว่าอพยพมาจากฝั่งแม่น้ำโขง สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากหมู่บ้านปัจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร ได้ทำการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองหางแข้ หรือที่เรียกกันว่า หนองฮังแข้ เนื่องจากบ่น้ำแหล่งนี้มีจระเข้อาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อที่มีสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ ชนพื้นบ้านเรียกตัวเองว่า ชนเผ่ากะเลิง ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมหนองน้ำแห่งนี้ได้ไม่นานก็ต้องพากันอพยพกันมาหาที่ตั้งหมู่บ้านใหม่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองสะไน

สาเหตุที่ย้ายเพราะว่าในปีนั้นได้เกิดโรคระบาดราษฎรล้มตายกันเป็นจำนวนมาก เพราะเกิดจากโรคห่า(อหิวาต์ หรือ ท้องร่วง) บางคนก็เชื่อว่าผีปอบอาระวาดจึงได้พากันแยกย้ายอพยพมาจากหมู่บ้านหนองหางแข้มาตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ชื่อว่า บ้านกุดแฮด ตั้งอยู่ในเขตอำเอกุดบาก กลุ่มที่สอง ย้ายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหมู่บ้านและ ไปตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโพนงาม อยู่ในเขต ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ส่วนกลุ่มที่สาม ย้ายขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน และได้ตั้งหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า บ้านหนองสะไน ประมาณปี 2413 โดยการนำของนายสีเทพ โถชารี นายพอง โถแพงจันทร์ และหลวงพิพัฒน์( ต้นสกุลโถบำรุง )

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มเทือกเขาภูพาน อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาม่อง เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 11 ของตำบลซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอกุดบากไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4,18
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาม่อง

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 156 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 522 คน ประชากรแยกเป็นชาย 256 คน หญิง 266 คน

อาชีพหลัก

อาชีทำนา 150 ครัวเรือน ทำสวน 118 ครัวเรือน อาชีพรับจ้าง 7 ครัวเรือน อาชีพค้าขาย 4 ครัวเรือนอาชีพเลี้ยงสัตว์ 41 ครัวเรือน รับราชการ -ครัวเรือน 5 คน ประกอบอาชีพอย่างเดียว- ครัวเรือนประกอบอาชีพหลายอย่าง 64 ครัวเรือนประกอบอาชีพอื่นฯ – ครัวเรือนคนว่างงานในชุมชน – คน

การคมนาคม

บ้านหนองสะไน หมู่ 11 มีเส้นทางคมนาคมแยกจากอำเภอกุดบาก แยกที่บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 เส้นทางบ้านผักคำภู ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จากอำเภอรวมระยะทาง 13 โลเมตร

สาธารณูปโภค

มีสิ่งก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านภายในชุมชน มีหอกระจายข่าวเสียงตามสาย ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ ศาลากลางบ้าน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน
สระและอ่างเก็บน้ำ
ลำห้วยและลำคลอง
ฝายกักเก็บน้ำ
คลองส่งน้ำ

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายหัสดี เหลาแตว (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

เบอร์ติดต่อ

คุณพันศรี โถชาลี (ผลิตภัณฑ์ชุมน 064-439-9029)
ผู้ใหญ่บ้าน ยุทธ 088-312-7664