ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองบัวบาน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

 

บ้านหนองบัวบาน ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2438 มีนายฝั่น ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ก่อตั้ง แต่ก่อนเป็นป่ารกทึบ มีสัตว์ร้ายชุกชุม จึงย้ายกลับไปบ้าน โคกมะนาว ต่อมามี 6 ครัวเรือน ย้ายมาจากตําบลโนนหอม และเต่างอย จังหวัดสกลนคร นําโดย นายสาย นามขันธุ์ นายเกลี้ยง รัตนะพันธุ์ นายทอข้าว วงศ์ศรีจันทร์ นายสิม สีทาไข เมื่อปีพุทธศักราช 2515 – 2517 ทางการได้สร้างเขื่อนน้ำอูน นายฉลอง นามขันธ์ ได้พาชาวบ้าน อพยพ ขึ้นมาตั้งบ้านเรือนในปัจจุบัน โดยมีนายถอ รัตนะ เป็นผู้วางผังหมู่บ้านบ้านหนองบัวบาน ได้ขออนุญาตตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2439 โดยตั้งชื่อตาม หนองน้ำที่มีบัวกินได้ มีนายแก้ว รัตนะพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ครูภูมิปัญญา
เบอร์โทรติดต่อ คุณทวีศักดิ์ วงศ์ศรีจันทร์ 062-552-7806 , 098-158-1778

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

บ้านหนองบัวบานเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ชาวบ้านเป็นชนเผ่าภูไท มีความเป็นอยู่เรียบง่าย

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 1
ทิศใต้ ติดกับ บ้านกุดไห
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านอูนโคก
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านโคกสูง

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จํานวนครัวเรือน 131 ครัวเรือน
ชาย 258 คน หญิง 294 คน
รวม 552 คน

อาชีพหลัก

อาชีพส่วนใหญ่ทําการประมง จับปลา ทํานา ทําการเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่พื้นเมือง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

เขื่อนน้ำอูน

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

กํานันทวีศักดิ์ วงศ์ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

ประเพณี

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องทำอะไรบ้าง
ผูกแขนผู้เฒ่าเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3  เพื่อความเชื่อว่าผู้เฒ่าจะมีอายุยืนยาว และเป็นการตอบแทนพระคุณ  ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญในเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
เลี้ยงผีปู่ตา เพื่อเป็นการเคารพบูชาบรรพบุรุษ ทำพิธีบวงสรวง
บุญประจำปี เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่ต่อไป ชักชวนชาวบ้านเข้าวัดทำบุญ
บุญข้าวจี่/บุญกองข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้ลูกหลาน จัดเตรียมข้าวจี่ไปถวายพระ
บุญข้าวประดับดิน เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จัดเตรียมขนมหวานสิ่งของให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว
บุญกฐิน  เพื่อสืบทอดประเพณีดีงามของชาวพุทธ  นำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์