ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองน้อย

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองน้อย

บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 3 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2570 โดยมีพ่อโฮม เหาะเหิน ญาติพี่น้องและ เพื่อนบ้าน ซึ่งอพยพมาจากบ้านทุ่งมนและบ้านทุ่งแก พากันมาตั้งบ้านเรือนประมาณ 90 ครัวเรือน ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของหนองทุ่งมน (ปัจจุบันเป็นสนามกีฬาตําบลทุ่งแก) สมัยนั้นยังเป็นบ้านฝากของบ้านทุ่งแกอยู่ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2488 เกิดมีไข้ป่าชุกชุม ราษฎรพากันเดือนร้อน จึงพากันอพยพไปตั้งบ้านอยู่ ทางทิศเหนือ ห่างจากจุดเดิมประมาณ 105 กิโลเมตร ได้สร้างบ้านใหม่ร่วมกับกลุ่มราษฎร์ที่อพยพมา จากบ้านวังกอไผ่ และบ้านทุ่งแก ทําให้บ้านหนองน้อยขยายเพิ่มขึ้น บุคคลที่เป็นผู้นําในการก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ ดังนี้

เมื่อปีพ.ศ.2508 บ้านหนองน้อยได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านทุ่งแกและมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งรังแรกมติชาวบ้านได้ เลือกนายตัน พระราช เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ผู้ใหญ่บ้านได้ชักชวนชาวบ้านตั้งวัดขึ้น ชื่อวัดชัยชนะ และแยกโรงเรียน ซึ่งเดิมบุตรหลานได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนทุ่งมนสมานมิตร บ้านทุ่งมน โดยแยกมาเป็นโรงเรียนบ้านหนองน้อย ครั้งแรกยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยเรียนที่ศาลาวัด มีนายโกวิทย์ แก้วอุ่นเรือน มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

คําขวัญหมู่บ้าน

“บ้านหนองน้อยชื่อบ้าน ผ้าครามสวยดี ธรรมชาติมากมี ของดี OTOP”

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ประกอบด้วย หนองทุ่งมนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบ มีอ่างเก็บน้ำ มีไร่นา เลี้ยงสัตว์ ไก่พื้นบ้าน วัว ประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศตะวันออก ติดบ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญศิลป์
ทิศตะวันตก ติดบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก
ทิศเหนือ ติดบ้านบ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก
ทิศใต้ ติดบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนและประชากร
จำนวนครัวเรือน 189 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 488 คน
แยกเป็น ชาย 225 หญิง 263 คน

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100

อาชีพหลัก

อาชีพหลัก ทำนา ร้อยละ 45.70
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 29.92

รายได้เฉลี่ย

คนละ 56,392 บาท/ปี ไม่มีครัวเรือนตก

การแต่งกาย

ประชาชนในหมู่บ้านมีการอนุรักษ์แต่งกายแบบไทยและสากล สําหรับเยาวชน และวัยทํางานก็จะแต่งกายตามไทยนิยมหรือในประเพณีต่างๆ

ความเชื่อ

คนในชุมชนจะมีความเชื่อในการทําบุญตายายเดือนหก ประเพณี ทําบุญสารเดือนสิบ

ศิลปะพื้นบ้าน

เช่น การรำวงกลองยาว

สาธารณูปโภค

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
ศาลาเอนกประสงค์ 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
โรงปุ๋ยชุมชน 1 แห่ง
โฮมสเตย์ชุมชน 1 แห่ง
หนองทุ่งมน 1 แห่ง
กองทุนหมู่บ้าน 1 แห่ง
ค่ายลูกเสือ 1 แห่ง
ธนาคารขยะ 1 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายสนิท แก้วเจริญ (ผู้ใหญ่บ้านหนองน้อย)
นายพิทักษ์ อุตส่าห์ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองน้อย)
นายวัฒนา สุขานนท์ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองน้อย)