ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองครอง

“ หนองครองแดนถิ่น ดินน้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลความดี มั่งมีน้ำใจ
ก้าวไกลผ้าย้อมคราม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ”

อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน “ เป็นหมู่บ้าน เชิงวัฒนธรรม ผ้าย้อมคราม ”

สโลแกน “ ผ้าครามสวย รวยน้ำใจ ไทหนองครอง ”

ความเป็นมาของหมู่บ้านหนองครอง

ในอดีต บ้านหนองครองมีชื่อว่า “ บ้านดอนขี้หมู ” เพราะมีหมู่ป่าอาศัยอยู่เยอะหรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ บ้านนาจานอ้วน ” โดยเรียกตามชื่อตามผู้ที่มาก่อตั้งหมู่บ้านเป็นคนแรก คือ “ พ่ออ้วน ” ซึ่งตอนมาพบแรกๆ นั้นบริเวณนี้ยังมีสภาพเป็นป่าและมีหนองน้ำอยู่รอบๆ มีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การอยู่อาศัย จึงได้อพยพย้ายครอบครัวมาตั้งหลักปักฐานที่นี้โดยมีนางพรหมมาซึ่งเป็นภรรยาและลูกสาวอีก 2 คนติดตามมาอยู่ด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 มีการอพยพกันมาอยู่เพิ่มมากขึ้นทางราชการจึงได้ตั้งให้เป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “ บ้านหนองครอง ” เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่เป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ที่ชื่อว่า ต้น “ หนามครอง ” ขึ้นอยู่เยอะ จึงนำเอาอัตลักษณ์สองสิ่งนี้มารวมกันตั้งกันตั้งชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบัน มี 69 หลังคาเรือน ประชากร 222 คน ดำรงชีวิตและการหาอยู่หากินมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยธรรมชาติของคนอีสานการเลือกพื้นที่อยู่อาศัยจะต้องมีลำน้ำและป่าอยู่โดยรอบเพราะการหาอยู่หากินจะพึ่งพิงอาหารจากป่าและลำน้ำโดยส่วนใหญ่

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ สภาพบรรยากาศรอบๆ ชุมชนที่สบายตา น่ามาค้นหาและท่องเที่ยว ชุมชนหนองครองอยู่ในพื้นที่มีลำห้วยรอบๆและมีป่าชุมชนทำให้การ

ชาติพันธุ์

ภูไท

กะเลิง

อาชีพหลัก

ทำนาเป็นหลัก ช่วงว่างเว้่นจากการทำนา ผู้หญิงจะทอผ้าคราม ผู้ชายจะทำสวนมะเขือเทศและรับจ้างทั่วไป หาอยู่หากินตามวิถีคนอีสาน

อาณาเขตบ้านหนองครอง

มีพื้นที่ประมาณ 1,880 ไร่ ทำการเกษตร 1,776 ไร่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ 34 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 70 ไร่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ

มีบ่อน้ำสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง มีลำห้วย จำนวน 2 แห่ง มีหนองน้ำ 3 แห่ง

ด้านการคมนาคม

การเดินทางสะดวกตลอดปี ระหว่างหมู่บ้านและถนนรอบหมู่บ้าน ระยะทางระหว่างบ้านหนองครองถึงที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ระยะทาง 25 กิโลเมตร เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ด้านสาธารณูปโภค

บ้านหนองครอง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน จำนวน 69 ครัวเรือน มีระบบประปาใช้ในหมู่บ้านอย่างเพียงพอ โดยมีระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

ราวิน ดองประชุม มัคคทายก

แม่ป่อน โครตพรม ทอผ้าย้อมคราม

เบอร์ติดต่อ

ขวัญชัย ปราทา 090-3505994

สุพัตรา ทัศจันดา 090-3207534

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

– วัดบ้านหนองครอง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

– วัดคำประมง
– วัดท่าหิน

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

1. นักท่องเที่ยวได้ลองเก็บคราม และทำน้ำยาย้อมครามด้วยตนเอง
2. นักท่องเที่ยวได้ลองย้อมผ้าในบรรยากาศใกล้ชิดกับผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้าน และสามารถทดลองทำผ้าครามทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ
3. ให้นักท่องเที่ยวยุ้งนางโบราณ ร่วมกับชุมชน
4. บายศรีสู่ขวัญ,หัดทำบายศรี