ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านภูตะคาม

ข้อมูลเบื้องต้น (ความเป็นมา)

บ้านภูตะคามและสภาพทั่วไป บ้านภูตะคามเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นในบริเวณเชิงเขาภูผาเหล็ก แหล่งสำคัญกำเนิดของลำน้ำสงคราม ซึ่งถือกันว่าเป็นบริเวณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาชนะหม้อ ไห ลูกปัด เป็นจำนวนมาก การเกิดหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านภูตะคามในปัจจุบันเพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณ 50 ปีมานี้ ชื่อหมู่บ้านภูตะคาม หมายถึงหมู่บ้านในเทือกเขา อันเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดสกลนคร อุดรธานี และไม่ไกลจากขอนแก่น ซ้ำยังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน

บ้านภูตะคามจึงเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการแทรกซึมจากผุ้ก่อการร้ายชุกชุม การต่อสู้ทางการเมืองในปี 2507 นับว่ามีความเข้มข้นมากที่สุด แต่ในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีถนนลูกรังเชื่อมต่อจากบ้านผาสุยด้วยระยะทาง 9 กม. เข้าสู่หมู่บ้านภูตะคาม และมีทางแยกเข้าสู่แหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ด้วยระยะ ทางเพียง 5 กม.เท่านั้น

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

เป็นถนนลูกรังมีเทือกเขาสลับซับซ้อน

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

บ้านภูตะคามมี 280 หลังคาเรือน ประชากรเพศชาย 280 คน ประชากรเพศหญิง 785 คน
เขตพื้นที่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การเลี้ยงวัวขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ทั้ง 13 หมู่บ้าน มีระบบน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือนทั้ง 13 หมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านละ 7-10 หมายเลข ทั้ง 13 หมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง เชื่อมโยงกันถึงทั้ง 13 หมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลโคกสี ทางหลวงแผ่นดิน สายอำเภอสว่างแดนดิน-อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สถานที่สำคัญของชุมชน

ภาพเขียนสีถ้ำผาผักหวาน

ถาวร สมโชติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์ 0985956380