ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านบ่อแก้ว

ประวัติความเป็นมาหมู่บ้าน

บ้านบ่อแก้วแต่เดิมมีชื่อว่า บ้านโคกหมาเลีย ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 โดยนายเติม บุตรละคร นายคําภู บุตรละคร นายสุ ปัญเศษ นายเสริม ปัญเศษ ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านม่วงเพื่อมาอยู่ตามหัวไร่ปลายนา จะได้สะดวกในการประกอบอาชีพ ต่อมามีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆวันพระ 15 ค่ำจะปรากฏดวง แก้วลอยขึ้นมาจากโคนต้นไทรใหญ่บริเวณริมหนองน้ำชาวบ้านจึงตั้งชื่อหนองน้ำนั้นว่า หนองบ่อแก้ว จนกลาย มาเป็นหนองบ่อในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านโคกหมาเลียเป็นบ้านบ่อแก้ว เดิมที่บ้านบ่อแก้ว เป็นบ้านฝากของอําเภอบ้านม่วง ต่อมากรมการปกครองประกาศยกฐานะให้เป็นหมู่บ้านเอกเทศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2505

บ้านบ่อแก้วแบ่งคุ้มออกเป็น 9 คุ้มได้แก่

คุ้มตระกูลเก่า

คุ้มภูมีศรีเจริญ

คุ้มโพธิ์ทองหนองบ่อแก้ว

คุ้มสุขสวัสพัฒนา

คุ้มแก่นแก้วเทิดทูน

คุ้มทวีโชค

คุ้มกลาง

คุ้มนาเจริญ

คุ้มประชารุ่งเรือง

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

สภาพพื้นที่บ้านบ่อแก้วส่วนใหญ่เป็นราบลุ่ม สลับกันราบสูง สภาพป่าเป็นป่าโปร่ง ป่าไม้แดง ไม้เต็งรัง ไม้พลาว ปัจจุบันป่าไม้ถูกบุกรุกเหลือน้อย แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นลำห้วยตื้นเขิน

อาชีพหลัก

ทำนา
ทำสวน
รับจ้าง
อาชีพเสริม
หัตถกรรม

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหว้าน ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ บ้านบ้านสรศรี ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านบ้านสร้างแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

การคมนาคม

มีถนนลาดยางจากอำเภอถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 5 กิโลเมตร มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ถนนลาดยางผ่าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อแก้ว ดงมะไฟ ลึมบอง และหว้าน ส่วนอีก 6 หมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง ได้แก่ บ้านสร้างแก้ว หนองลุมพุก คำภูทอง สรศรี ท่างาม อ่างคำค้อ

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

ตำหนักปู่ชัยยะ

วัดศรัทธาราม

ป่าสมุนไพรพฤษเวศ

นครวังบ้านยา

อ่างคำผักหนาม

หนองบ่อแก้ว

รัชนี บุตรละคร ประธานตลาด OTOP 093-4523184