ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านบ่อแกน้อย

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านบ่อแกน้อยอพยพมาจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ก่อตั้งคือ นายโม ผลาหล อพยพมาจาก จ.อุดรธานีและนายดํา ภูอิ่มหิน อพยพมาจาก จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2495 โดย แยกออกมาจากบ้านบ่อแกใหญ่ มาเป็นบ้านบ่อแกน้อย ในปัจจุบัน บ้านบ่อแกน้อยมีเชื้อสายเป็นไทยอีสาน ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2510 เริ่มมีผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
นายวาน ยืนนาน
นายสุย นามเดช
นายคํา ผลาหน
นายทองชัย ฟองชน
นายทวีศักดิ์ กัลยา
นายทองดี ฟองชน ผู้ใหญ่บ้านดํารงตําแหน่งปัจจุบัน

อาณาเขตบ้านบ่อแกน้อย
ทิศเหนือ จรด บ้านบ่อแกใหญ่ ตําบลปทุมวาปี อําเภอส่องดาว
ทิศใต้ จรด บ้านหนองม่วง ตําบลปทุมวาปี อําเภอส่องดาว
ทิศตะวันออก จรด บ้านดอนส้มโฮง ตําบลค้อเขียว อําเภอวาริชภูมิ
ทิศตะวันตก จรด บ้านหนองม่วง ตําบลปทุมวาปี อําเภอส่องดาว

อาชีพ
ชาวบ้านบ่อแกน้อย ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดคือ วัดอุดมสังวร วัดมีความสําคัญต่อวิถีการดําเนิน ชีวิตของชุมชน วัดถือว่าเป็นสถานที่รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมงาน ประเพณี งานมงคลต่างๆ งานศพ การประชุมจัดเวทีแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ความสําคัญของวัดต่อการนับถือ ศาสนา การนับถือศาสนาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่ทําให้คนเป็นคนดี เกรงกลัวต่อบาป ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น สรุปได้ว่าศาสนาทําให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
และวัดอภัยดํารงธรรม หรือวัดถ้ำพวง สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ภาษา
ภาษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษา อิสาน

ลักษณะทั่วไป
เนื้อที่ทั้งหมด 1,450 ไร่
จํานวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน
ประชากร 355 คน เป็นชาย 179 คน เป็นหญิง 176 คน

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ภูผาเหล็ก
ถ้ำแกลบ
ถ้ำหมูบ

การศึกษา
มีโรงเรียน จํานวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ มิตรภาพ 36 (ร่วมกับบ้านบ่อแกใหญ่)

การสาธารณสุข
บ้านบ่อแกน้อย อยู่ในเขตบริการด้านการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปทุมวาปี มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศส.มช.) จํานวน 1 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 14 คน มีภารกิจหน้าที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ําหนักเด็กทุก 5 เดือน หยอดวัคซีน พ่น หมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน รณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด โรคมะเร็ง โรคความดัน เบาหวาน ร่วมส่งเสริมการ ออกกําลังกาย จากงบประมาณของ สป.สช. เป็นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน

การคมนาคม การสาธารณูปโภค
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
มีระบบประปา 2 แห่ง ใช้น้ําประปาครบทุกครัวเรือน
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ทุกครัวเรือน
มีถนนลาดยางเป็นเส้นทางหลักในหมู่บ้าน ระยะทาง 2,000 เมตร

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค ภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค
หนองคำตาแอ้ พื้นที่ 4 ไร่ และสระปูทัน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน
แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค
โรงน้ำดื่มชุมชนบ้านบ่อแกน้อย

สถานที่สําคัญของหมู่บ้าน
วัดอุมสังวร จํานวน 1 แห่ง
โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ มิตรภาพ 36 จํานวน 1 แห่ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จํานวน 1 แห่ง (ฐานเรียนรู้ 5 ฐานเรียนรู้)

ร้านค้าและสถานบริการในหมู่บ้าน
ร้านค้าขายของชํา จํานวน 4 ร้าน
ลานยางพารา จํานวน 1 แห่ง
ศูนย์ อสม. จํานวน 1 แห่ง