ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านบึงโนใน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านบึงโนในตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอสว่างแดนดิน และอยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน 17 กิโลเมตร และจัดตั้งขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410 ได้จัด ตั้งขึ้นโดยนายชาดี มาละกาล และนายโสดา ธรรมจิตร ซึ่งทั้งสองได้อพยพมาจากบ้านโคกสีได้มาอาศัยอยู่ ตามหัวไร่ปลายนา และต่อมาได้มีครอบครัวอื่นอพยพมาอยู่ด้วย และได้มีลูกหลานจนมีการขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้น สาเหตุที่เรียกว่า บ้านบึงโนใน เพราะหมู่บ้านมีบึง ที่เป็นสาธารณะอยู่ 2 แห่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า บึงใน และบึงฟ้าแลบ ในบริเวณบึงนี้ทั้ง 2 แห่ง จะมีพืชชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่เต็มไปหมด ภาษาทางราชการเรียกว่าต้นโสน ภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “ต้นโน” เราจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบึงโนใน”
ต่อมาในปี พ.ศ.2430 ได้มีการขยายหมู่บ้านออกไปทางทิศเหนือและตั้งบ้านขึ้นใหม่ได้ชื่อว่า บึงโน เหมือนกัน โดยให้หมู่บ้านเดิมชื่อบึงโนใน หมู่ที่ 5 บ้านตั้งใหม่ชื่อบ้านบึงโนนอก หมู่ที่ 7 ทั้งสองหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านคนเดียว คือ นายบัวลิน ไชยเลิศ อยู่ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2508 ได้มีการแบ่งการปกครอง บ้านบึงโนใน จึงได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ นายวิทยา จันดารักษ์ ดํารงตําแหน่ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ปัจจุบัน
ชาวบ้านบึงโนใน มีอาชีพหลักก็คือ การเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน ภาษาที่ใช้ เป็นภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 2 แห่ง คือ วัดป่าธรรมิการาม และวัดฐิติธรรมาราม (วัดเหวลึก) มีโรงเรียนอยู่หนึ่งแห่ง บ้านบึงโนใน ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหมู่บ้าน และดำเนินชีวิตจนได้รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปี พ.ศ. 2555

จุดเด่น ชุมชนบ้านบึงโนในใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเลยเข้ามาต่อเติมต่อยอดให้ นำไปประกวดระดับจังหวัด หมู่บ้านบึงโนในเลยได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วิถีชีวิต

จะมีกลุ่ม กิจกรรมรวมกัน ไม่ว่าจะเป้นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มทอผ้า สร้างอาชีพ ทุกครัวเรือนจะมีสมาชิกในบ้านเข้าร่วมกลุ่ม

ลักษณะการปกครอง

ลักษณะการปกครอง บ้านบึงโนในมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการปกครอง มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คือ
นายวิลัย อุ่นจิตร และนายเดชาวัตร ธงศรี มีหัวหน้าคุ้ม และมีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมปรึกษางานต่างๆ หมู่บ้านนี้แบ่งออกเป็น 6 คุ้ม ดังนี้
1. คุ้มตะวันยอแสง มีนายบัวจันทร์ มาละกา เป็นหัวหน้าคุ้ม
2. คุ้มบัวริมบึง มีนายสนอง คำลือ เป็นหัวหน้าคุ้ม
3. คุ้มบึงโนพัฒนา มีนายบุญจันทร์ โคสุวรรณ เป็นหัวหน้าคุ้ม
4. คุ้มสามัคคีธรรม มีนายวรุตน์ ธรรมจิตร เป็นหัวหน้าคุ้ม
5. คุ้มประชาสามัคคี มีนายคำพันธ์ เสนารักษ์ เป็นหัวหน้าคุ้ม
6. คุ้มภักดีร่วมใจ มีนายแถว วัดสาร เป็นหัวหน้าคุ้ม

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านบึงโนนอก ม.7 ตำบลโคกสี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านโคกไชยวานและบ้านวังม่วง ต.ทุ่งแก
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านหนองบัวแพ ต.บ้านถ่อน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านตาลและบ้านสามแยก ต.โคกสี

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

บ้านบึงโนในมีครัวเรือนทั้งสิ้นจำนวน 152 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 468 คน แยกเป็นชาย 222 คน หญิง 246 คน

อาชีพหลัก

ชาวบ้านบึงโนในส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ลูกหลานที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วส่วนมากจะเดินทางไปรับจ้างต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ และรับราชการประมาณ 1%

สถานท่องเที่ยวหลัก

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้บ้านบึงโนในหรือศาลาอเนกประสงค์ กิจกรรมหลักๆเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประชุมหมู่บ้าน ต้อนรับแขก และพื้นที่ตรงนี้จะศูนย์รวมกลุ่มออมทรัพย์และเป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้าน

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายวิทยา จันดารักษ์ ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

บ้านบึงโนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ร่วมกันคือ มีบึงอยู่ 2 แห่ง คือบึงโน-บึงฟ้าแลบ และมีบ่อน้ำลึกอีก 2 แห่ง ซึ่งมีความกว้างประมาณ 5 เมตร ลึก 15 เมตร ( มีน้ำใช้ตลอดปี )

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กลุ่มทอผ้า

กลุ่มออมทรัพย์

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

1. นายสีพร วงศ์อุดดี บายศรีสู่ขวัญพิธีกรรม
2. นายแถว จัดสาร และนายสี เวียงสมุด หัตถกรรมพื้นบ้าน
3. นายประเสริฐ นามวงษา และนายจำเนียร มธุวร ด้านศาสนพิธี
4. นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์ ดนตรีพื้นบ้าน
5. นายทวีทรัพย์ ธงศรี ด้านเกษตรอินทรีย์และการแต่งกลอน
6. นายสุบรรณ จันดารักษ์ ด้านศาสนพิธีและประวัติหมู่บ้าน
7. นายยิ้ม ค่ำโพธิ์ ด้านการปลูกผักหวานป่าและการเกษตร

เบอร์ติดต่อ

นายวิทยา จันดารักษ์ 085-2741874

การเดินทาง

บ้านบึงโนในตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอสว่างแดนดิน และอยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน 17 กิโลเมตร