ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านบะหัวเมย

ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านบะหัวเมย

ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านบะหัวเมย

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านบะหัวเมย หมู่ที่ 2 ตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2466 โดยการนํา ของคุณปู่ผาง- คุณย่าเนียม เขื่อนกองแก้ว พร้อมพรรคพวกอีก ประมาณ 8 ครอบครัว ได้อพยพมาจากบ้านถ่อน ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (ปัจจุบันขึ้นกับตําบล สว่าง)เป็นชนเผ่าภูไท ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ทํานา และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บะหัวเมย เนื่องจากเดิมได้มีพรานชื่อ ลือ ซึ่งเป็นนายพราน ล่าสัตว์ ได้มาล่าสัตว์ในบริเวณนี้และได้ยิงสัตว์ตัวหนึ่ง ซึ่งเรียก กันว่า “เมย” เป็นสัตว์ตัวใหญ่ลักษณะคล้ายควายป่าและได้ ชําแหละที่หนองน้ำกลาง “บะ” บะ หมายถึง ที่ราบโล่งแจ้ง เหมาะสําหรับที่ทํานา และนายพรานลือได้ทิ้งหัวของ เมย ไว้ที่ หนองน้ำแห่งนี้ จึงเรียกชื่อหนองน้ำนี้ว่า หนองหัวเมย พอคุณปู่ผางได้พาพรรคพวกอพยพมาและยึดเอาหนองน้ำแห่งนี้ เป็นที่ทํามาหากิน และได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นโดยถือเอา หัวเมย และที่ที่เป็น บะ มารวมกัน จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า “บะหัวเมย” นับแต่นั้นมา

ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านบะหัวเมย

ป่าชุมชนหนองหิน มีพื้นที่ จํานวน 120 ไร่ ป่าส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้ เบญจพรรณ มีสัตว์ป่าและแมลงต่าง ๆ อาทิ จักจั่น แมงแคง หอยหอม พืชสมุนไพรที่มีและอนุรักษ์ ได้แก่ กวาวเครือ ชุมเห็ดเทศ โด่ไม่รู้ล้ม ดีนกยูง ผักหวาน ผักก้านตง ต้นนางแช่ง รากฟังคี นมฤษี หัวดอกกระเจียว ต้นข้าวจี่ พลงับ มะเกลือ

 

ข้อมูลการคมนาคม/สาธารณูปโภค

การคมนาคม การเดินทางสะดวกตลอดปี มีระหว่าง หมู่บ้านและถนนรอบหมู่บ้าน ดังนี้ ถนนลาดยาง จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 1 กม. ถนนคอนกรีต จํานวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 3 กม. ถนนลูกรัง 3 เส้น ระยะทาง 9 กม. ระยะทางระหว่างบ้านบะหัวเมยเดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พรรณานิคม ระยะทาง 15 กิโลเมตร เดินทางไปองค์การ บริหารส่วนตําบลบะฮี ระยะทาง 4 กิโลเมตร
สาธารณูปโภค บ้านบะหัวเมย มีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน จํานวน 157 ครัวเรือน มีระบบประปาใช้ใน หมู่บ้านอย่างเพียงพอ โดยมีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 2 แห่ง

วัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิบสอง มีการทําบุญตาม ประเพณี เช่น บุญประทายข้าวเปลือก บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญห่อข้าวสาก บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญผ้าป่า โดยชาวบ้านจะรวมตัวกันที่วัด ร่วมทําบุญตักบาตรสวดมนต์และฟังเทศน์ร่วมกัน งานลอยกระทงชาวบ้านช่วยกันทํากระทงขนาดใหญ่แล้วแห่รอบ หมู่บ้านก่อนจะนํากระทงไปลอยร่วมกัน

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

1.นางถาวร พิลารักษ์ ด้านทอผ้าย้อมคราม
2.นายนวลสา คันธร ด้านจักสาน
3.นายจุม เขื่อนกองแก้ว ด้านสมุนไพร

 

เบอร์ติดต่อ

1.นางสำลี วะเกิดเป้ง 098-0971840
2.นายพุฒทา เขื่อนกองแก้ว 098-2541743

จุดเช็คอิน