ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านนาเชือก

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านนาเชือกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 มีจํานวนครัวเรือนก่อตั้งครั้งแรก 35 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้าน แยกออกจากบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลแร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทโส้ พื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาภูพาน ซึ่งเดิมบ้านนาเชือกตั้งอยู่บริเวณที่เก็บกับน้ำเขื่อนน้ำอูน วัดดอยสุเทพนิมิตในปัจจุบัน แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนเพิ่มขึ้นทุกปีทําให้ชาวบ้านนาเชือกอพยบครัวเรือนไปสร้างบ้านใหม่ใน บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน และยังใช้ชื่อหมู่บ้านเดิม คือ ”บ้านนาเชือก“ โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ บ้านโคกสะอาด นายชนะ โซ่เมืองแซะ นายขันหา จันฑะวงศ์ และ นายสี ไชยเชษฐ์ ได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้านอย่าง เป็นทางการในปี  พ.ศ.2530 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเสริม โซ่เมืองแซะ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

1.ประเภท : การทอผ้า การทอผ้ามัดหมี่ การจักสาน การย้อมคราม หมอสมุนไพร การนวด

2.แหล่งที่มา: สืบทอดจากรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย

3.การเปลี่ยนแปลง: มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิปัญญา โดยจํานวนชาวบ้านที่มีความรู้ภูมิปัญญาหลายอย่างมีจํานวนไม่มากและไม่มีการสืบทอด หรือการ ประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาทีมี

4.การสืบทอด : บางภูมิปัญญามีการสืบทอดโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่รุ่นลูก รุ่นหลาน เช่น การทอผ้า แต่หลายภูมิปัญญาก็ยังไม่มีผู้สืบทอด เช่น หมอสมุนไพร

กลุ่มย้อมผ้ามูลควาย

โฮมสเตย์