ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านนาดี

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เริ่มก่อตั้ง เมื่อสมัย พ.ศ. ๒๔๗๓ ครอบครัวแรกเริ่มก่อตั้งคือ ครอบครัวของพ่อเฒ่าเชียงบุตร โพติยะ ซึ่งย้าย มาจากบ้านกลางจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เนื่องจากบ้านกลางจาน เกิดโรคระบาด คือ โรคฝีดาษ (ไข้ทรพิษ) จึงย้ายมาตั้งรกรากที่บริเวณบ้านกุดผักหนาม

แรกเริ่มที่ย้ายมาตั้งรกรากที่บริเวณนี้มี ๒ ครอบครัว คือ ครอบครัวของผู้เฒ่าเชียงบุตร และอีกครอบครัว หนึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใคร หลังจากนั้นก็เริ่มมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเรื่อยมา และต่อมามีเพิ่มหลายครอบครัวขึ้น จึงได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น มีชื่อว่า “บ้านกุดผักหนาม” และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายลา โพติยะ และมีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่อย่างเป็นทางการว่า “บ้านนาดี” โดยใช้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้และเป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับบ้านโพนจาน ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านโพนแพง ม.15 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ บ้านโพนแพง ม.6 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่บ้าน โพนแพง ม.6 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนทั้งหมด 143 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 422 คน แยกเป็นชาย 202 คนและหญิง 220 คน

อาชีพหลัก

ทำนา 124 ครอบครัว
ทำสวน 12 ครอบครัว
รับจ้าง 10 ครอบครัว
ค้าขาย 7 ครอบครัว
รับราชการ 2 ครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลายอย่าง 30 ครอบครัว

รายได้เฉลี่ย

รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน 20,217,800 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี 141,383 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 4,790 บาท

สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน

โรงเรียนบ้านนาดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี
ศาลาอเนกประสงค์ประชาคมบ้านนาดี
ลานตากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สนามกีฬาฟุตซอล

สร้างขึ้น

สระน้ำสาธารณประโยชน์
ฝายน้ำล้น
คลองชลประทานขนาดกลางห้วยหินชะแนนใหญ่
น้ำประปาหมู่บ้าน

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

ผู้ใหญ่บ้าน
นายสำราญ โพติยะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายทวี ใยวังหน้า
นายอินทร์ตา โพติยะ

จำนวนคุ้มมี 11 คุ้ม ดังนี้
คุ้มวัดศรีโพนเมือง        หัวหน้าคุ้ม   นายสมใจ อองไชย
คุ้มประชาสามัคคี          หัวหน้าคุ้ม   นายหนูผัน สะภา
คุ้มเกษตรสามัคคี          หัวหน้าคุ้ม   นายอำคา โพติยะ
คุ้มนาดีซิตตี้                  หัวหน้าคุ้ม   นายตอ ไม้ชูวรรณ
คุ้มทานตะวัน                 หัวหน้าคุ้ม   –
คุ้มอนุรักษ์ไก่ชน           หัวหน้าคุ้ม   นายพิธี บุตรวงศ์
คุ้มโรงเรียนชาวนา        หัวหน้าคุ้ม   นายทุมมี อ้านก้อน
คุ้มโนนสมบูรณ์             หัวหน้าคุ้ม   นายวิโรจน์ โพติยะ
คุ้มศรีเจริญ                    หัวหน้าคุ้ม   นายเพียงใจ ไม้ชูวรรณ
คุ้มประชาสร้างสรรค์      หัวหน้าคุ้ม  นายรัตน์ โพติยะ
คุ้มสามแยกแจกรัก        หัวหน้าคุ้ม  นายอินทร์ตา โพติยะ

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กพสม. (ออมทรัพย์)
เยาวชน (ด้านกีฬา)
ออมทรัพย์ฯ (รับฝาก/ให้กู้ยืม)
กองทุนหนึ่งล้านบาท (ให้เงินกู้)
กลุ่มทอผ้า (ทอผ้าจ าหน่าย)
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (ผลิต/แปรรูป)
กลุ่มขยะ (ขายขยะ)

ประเพณีวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี

การนับถือศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ
วัฒนธรรมเอกลักษณ์ คือ พิธีฮีต 12 ครอง 14 ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่
พิธีเหยาประเพณีตามเทศกาลเลี้ยงปู่ตา
ประเพณีเหยาผี (รำผีฟ้า) ความเชื่อผีฟ้าของชาวโส้ เชื่อว่าทุกคนจะมีผีประจำตัว ทุกบ้านของชาวโส้จะมีหอผี บูชาผีแต่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อมีการเจ็บป่วยที่รักษาไม่ได้ ก็จะรักษาด้วยแม่หมอ โดยที่แม่หมอจะทำพิธีเชิญผีลงมา มีการเสี่ยงทายถ้าผีลงมาจะรักษาไข่ก็จะตั้งได้ คนที่ถูกรักษาหาย จะเรียกว่า ลูกแก้ว เมื่อครบ 1 ปี ลูกแก้วหรือคนที่แม่หมอรักษาหาย พร้อมใจกันมาทำพิธีบวงสรวง และฟ้อนโส้ทั้งบั้ง

งานแต่งงาน
งานศพ
งานบวชนาค
ฟังเทศน์มหาชาติ
เลี้ยงพ่อปู่พ่อตา
บวงสรวงเจ้าบ้าน
ฮีต 12 ครอง 14 ที่ยังปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องในชุมชน คือ
ผูกแขน เดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์
บุญเข้าพรรษา ออกพรรษา
บุญกฐิน
ทอดผ้าป่า
วันลอยกระทง
บุญเดือนสาม
การสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญไร่นา สู่ขวัญวัว ควาย ฯลฯ