ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านท่าวัดเหนือ

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร เป็นชุมชนที่ผ่านมิติธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันบ้านท่าวัด แบ่งออกเป็น 2 หมู่ คือบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 และบ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9 ตั้งอยู่ที่ริมหนองหาร ทางฝั่งด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองสกลนคร ขึ้นกับตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ในราวยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นบริเวณบ้านท่าวัดกลายเป็นบ้านเมืองร้าง การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านท่าวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 170 กว่าปีที่แล้ว

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ติดกับหนองหารเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

วัดกลางศรีเชียงใหม่ และวัดบ้านท่าวัดเหนือ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคล้านช้าง อีกทั้งยังได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อนึ่ง พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ ได้จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่ได้ทรงเสด็จนำคณะครูอาจารย์ และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2532 และจังหวัดสกลนครได้สนองพระราชดำริ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2534

ศาสนา

ชุมชนบ้านท่าวัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีการนับถือผีซึ่งเรียกว่า ผีปู่ตา ที่ดูแลรักษาไร่นาโดยมีการทำพิธีบูชาทุกปี มีการสืบทอดประเพณีเดือนสิบสอง (ฮีตสิบสอง)

อาชีพหลัก

ทำการเกษตร

ผู้ใหญ่สุภาพ ฮมดาราช เบอร์ติดต่อ 085-7463019