ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านกุดแฮด

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ภูไท โส้ ย้อ โย้ว ลาว และกะเลิง หมู่บ้านกะเลิงตามเดิมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมอาศัยอยู่เมืองมหาชัย กองแก้วประเทศลาว ได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีความเกี่ยวข้อง 2 เหตุการณ์คือเหตุการณ์ เจ้าอนุวงศ์ผู้ปกครองนครเวียงจันทน์ ยกทัพมากวาดต้อนในเมืองนครเวียงจันทน์ ในสมัยพระสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาบดินเดทร์ชายกทัพไปตีเวียงจันทน์และเมืองมหาชัยกองแก้ว และได้กวาดต้อนเอาผู้คนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

เหตุการณ์ที่ 2 สมัยสงครามปราบฮ้อที่เมืองเชียงขวาง สมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้มีคนอพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้และได้ตั้งชื่อว่าบ้านกุดแฮด ซึ่ง กุดหมายถึง สั้น ส่วนแฮด หมายถึง แรด สมัยก่อนที่นี่มีแรดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า บ้านกุดแฮด ตามภาษาพื้นบ้าน บ้านกุดแฮดมีทั้งหมด ๓ หมู่ คือ หมู่ 4 หมู่ 7และหมู่ 9 สำหรับบ้านกุดแฮดหมู่ที่ 9 ได้แบ่งเขตการปกครองออกจากหมู่ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 คนในหมู่บ้านมีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ นับถือศาสนาพุทธ และชาวบ้านยังมีความรัก ความสามัคคีกันอย่างมาก

สภาพหมู่บ้านทั่วไป

บ้านกุดแฮด หมู่ที่ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มเขาภูพานในเขตพื้นที่ตำบล กุดบาก เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 9 ของตำบล ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศใต้ของอำเภอกุดบาก เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรดบ้านหนองสองหาง
ทิศใต้ จรดบ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4
ทิศตะวันออก จรดบ้านกุดแฮดสามัคคี หมู่ 7
ทิศตะวันตก จรดบ้านบัว หมู่ที่ 5

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 มีครัวเรือนทั้งสิ้น 198 ครัวเรือน ประชากร รวม 795 คน แยกเป็นชาย 391 คน เป็นหญิง 404 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไร่

เลี้ยงสัตว์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ปี ๒๕๔๖
OTOP คัดสรร ระดับ ๓ ดาว ปี ๒๕๔๗
ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับ ดี( G ทองแดง) ปี ๒๕๕๕

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

วัดกุดแฮด

การคมนาคม

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางจากตัวอำเภอกุดบากเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 4 กิโลเมตร และเส้นทางสายจากอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 32 กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,766 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 22 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

บ่อบาดาลส่วนตัว
บ่อบาดาลสาธารณะ
บ่อน้ำตื้นส่วนตัว
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
ประปาหมู่บ้าน

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายสมัย ศรีมุกดา ผู้ใหญ่บ้านกุดแฮด หมู่ 9 คนปัจจุบัน

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กองทุนหมู่บ้าน
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตาชั่งชุมชน
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์