ข้อมูลเบื้องต้นบ้านกุดนาขาม

ข้อมูลเบื้องต้นบ้านกุดนาขาม

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 200 กว่าปี บ้านกุดนาขาม ย่า ตา ยาย ได้บอกเล่าว่าแต่ก่อนบ้านกุดนาขามไม่เป็นหมู่บ้าน เพียงเป็น ที่พักแรมของพ่อค้าต่างเมืองที่เดินทางมาขายสินค้า ต่อมามี ครอบครัวของนายลี ปากดี และชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งได้อพยพ มาจากอํานาจและภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ ห้วยนกเค้า ซึ่งเป็นที่พ่อค้าต่างเมืองพักแรม ตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามลําห้วยว่าบ้านห้วยสนามภูมิประเทศของหมู่บ้านเป็นลําห้วย ไม่สามารถขยายหมู่บ้านได้จึงได้ปรึกษาหารือกันอพยพจาก บ้านห้วยนกเค้า บาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านห้วยวังหิน ซึ่งเป็นที่นานสูง เหมาะแก่การตั้งหมู่บ้าน และบริเวณนั้นมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่กลาง หมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “กุดนาขาม” โดยมีขุนละมาก เป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีขุนประเวศ เป็นกำนันคนแรก อาชีพหลัก ทํานา และพนักงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อาชีพรอง การทอผ้าไหม ทอผ้าขาวม้า จักสาน รับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ย 60,000 – 70,000 บาท/คน/ปี จ้านานครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ทั้งสิ้น 159 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 768 คน แยกเป็น ขาย 382 หญิง 350 คน

ประเพณีวัฒนธรรม/วิถีชุมชน

ตามประเพณี “บุญนาค” จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี
ประเพณีสืบสานทำบุญตักบาตรและวันสำคัญต่างๆ

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

1.คุณพ่ออุทัย ประตังธานี ด้านวัฒนธรรมเล่าเรื่อง
2.นายบุตรดา วะดวงไชย หมอพื้นบ้าน

เบอร์ติดต่อ

1.กำนันโอภาส วงศ์อินอยู่ 087-9497031

 

ฟาร์มตัวอย่าง