ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านน้ำพุงสามัคคี

ข้อมูลเบื้องต้น (ความเป็นมา)

บ้านน้ำพุงสามัคคี แต่เดิมชื่อ บ้านเต่างอยได้แยกออกมาจากบ้านเต่างอยหมู่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดย ใช้ชื่อว่า “บ้านน้ำพุงสามัคคี” ภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ ภาษาย้อ ประชากรส่วนมากมีประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา คือ บุญประเพณีมหาชาติ, บุญเข้าพรรษา เคยมีเหตุการณ์ที่ผ่านมา คือ ถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2523 บ้านน้ำพุงสามัคคีเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการประจำอำเภอทำให้ผู้อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการของหน่วยงานต่างๆในอำเภอจึงเป็นหมู่บ้านในตัวอำเภอในเวลาเดียวกัน

คำขวัญหมู่บ้าน

น้ำพุงสามัคคี มีทุ่งนาอ้อมบ้าน
มีภูพานอ้อมเมือง มีสาวงามลือเลื่อง
ฟูเฟื่องเกษตรกรรม เลิศล้ำมีปัญญา
ตระการตาไหลเรือไฟลำน้ำพุง

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ดินสำหรับการเพาะปลูกเป็นดินไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกไม้ผล และพืชไร่ แต่เป็นดินที่หมาะสมสำหรับในการทำนา เนื้อดินเป็นดินร่วนระบายน้ำค่อนข้างเหลว แหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้ประโยชน์ คือ ลำน้ำพุง และห้วยตาล น้ำจากลำน้ำพุงที่เกษตรกรนำมาใช้ทำการเกษตรนั้นมีน้อยเนื่องจากน้ำอยู่ลึก

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านบึงน้อย ต.บึงทวาย
ทิศใต้ ติดกับ บ้านเต่างอย
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านโพนปลาโหล
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านโคกสะอาด ต. นาตาล

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 261 ครัวเรือน
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 486 คน
แยกเป็น ชาย 240 คน หญิง 246คน

อาชีพหลัก

อาชีพทำนา 255 ครอบครัว
ทำสวน 80 ครอบครัว
อาชีพรับจ้าง 20 ครอบครัว
อาชีพค้าขาย 25 ครอบครัว
อาชีพเลี้ยงสัตว์ 101 ครอบครัว
อาชีพรับราชการ 30 คน/ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย

รายได้เฉลี่ย 640,629 บาท /คน/ปี
รายจ่ายเฉลี่ย 99,360 บาท/คน/ปี

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

ศาลปู่ตากุดนาแชง

พญาเต่างอย

เจดีย์

กัสสปะชยุมงคล วัดศิริมังคละเต่างอย

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

ห้วยอีนูน

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายรุ่งเพชร ใยวังหน้า (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายยุทธศักดิ์ ทนงค์ศิลป์ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
นางวิจิตร ยอดจำปา (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)

คุณหนุงหนิง (หัวหน้ากลุ่ม) 0986497659

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กพสม. (กู้ยืมเงินหมุนเวียน)
อสม.
ออมทรัพย์ฯ (ฝาก-กู้)
กทบ. (กู้ยืมเงินหมุนเวียน)
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มฌาปนกิจศพ (ช่วยเหลือ)
กลุ่มกองทุนปลอดสุราในงานศพ