ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านโนนสุวรรณ

ข้อมูลเบื้องต้น (ความเป็นมา)

บ้านโนนสุวรรณ  แรกเริ่มตั้งชื่อ หมู่บ้านว่าน้อยตาแดง ตามชื่อบุคคลที่มาอยู่ก่อน แต่ต่อมาได้มีพระธุดงค์ รูปหนึ่งมาจากบ้านหนองผือ อ. พรรณนานิคม ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มาพักแรมในเขตหมู่บ้าน และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อ ของพระอาจารย์ทองคํา ซึ่งคําว่าสุวรรณ แปลว่าทอง คามแปลว่าหมู่บ้าน จึงได้ชื่อว่าสุวรรณคาม เป็นชื่อเรียก อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2500

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุลเจ้าของภูมิปัญญา ประโยชน์ต่อชุมชน
ทอผ้า นางสาวบันละยาย  โคตะมา –          ส่งเสริมอาชีพ

–          เพิ่มรายได้

จักสาน นายพร  ไพศาล

นายสังวร  สีเหลือง

–          ส่งเสริมอาชีพ

–          เพิ่มรายได้

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ นายแพร  ข่วงทิพย์

นายสอง  จิกจักร

–          ลดรายจ่าย

–          เศรษฐกิจพอเพียง

–          ใช้วัถุดิบให้เกิดประโยชน์

ฟ้อนรำ นางสาวรัตติกาญจน์  ไพศาล

นางทองแดง  เพียรสบาย

–          อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

–          การทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน

จักสาน ช่างตัดผม นายนิวัทธ์  ผลาจันทร์ –          ส่งเสริมอาชีพ

–          เพิ่มรายได้

สมุนไพรไทย นายสอง  จิกจักร –          รักษาโรค

 เบอร์ติดต่อ คุณรัตติกาล  ไพศาล                     062-914-9893

โดยมีนายสงกา พุทธศิลป์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และเมื่อปี 2524 ได้ แยกการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน เพื่อสะดวกในการปกครองหมู่บ้าน โดยบ้านโนนสุวรรณ มีนายกอง ก้องเวหา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ดํารงตําแหน่งจนครบตามวาระ ต่อด้วยนายเนตร เรืองจรัส ดํารงตําแหน่งอยู่ 2 วาระ นายสมพงษ์ ภาวงค์ ตํารงตําแหน่งครบวาระวันที่ 4 เมษายน 2553 วันที่ 1 มกราคม 2553 พระ ปราณีต ขาคูโร(กิริมิตร) ได้ตั้งสํานักสงฆ์ดงเย็นขึ้นภายในที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนสุวรรณ (พื้นที่ 29 ไร่ 2 งาน ตามเอกสาร นสล)และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันชื่อนางสาวรัตติกาญจน์ ไพศาล ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ในปี 2554 บ้านโนนสุวรรณได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ปี 2556 ผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคํา)

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ลักษณะโดยทั่วไปของบ้านโนนสุวรรณ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบสูง

อาณาเขตของหมู่บ้าน

 ทางด้านทิศเหนือ จดบ้านโนนอ่างทอง

ทางด้านทิศใต้ ขตทุ่งนาห้วยบ้านพุ่ม

ทางด้านทิศตะวันออก จดบ้านทันสมัย

ทางด้านทิศตะวันตก จดบ้านสุวรรณคาม

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จํานวนครัวเรือนบ้านโนนสุวรรณทั้งหมด 152 ครัวเรือน

มีประชากรรวมทั้งหมด 695 คน แยกเป็น

ชาย 354 คน หญิง 341 คน

อาชีพหลัก

ทํานา จํานวน 120 ครัวเรือน
อาชีพเสริม
ทําสวน จํานวน 15 ครัวเรือน
รับจ้างที่ต่างจังหวัด จํานวน 11 ครัวเรือน
ค้าขาย จํานวน 6 ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย

รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 25,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 18,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

พื้นที่อยู่อาศัย 95 ไร่ พื้นที่ทําการเกษตร(ทํานา ทําสวนทําไร่ 3,731 ไร่
บ้านโนนสุวรรณมีสถานีอนามัย 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน คอยให้บริการประชาชนด้าน สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ป่าช้าภายในหมู่บ้าน มีพื้นที่จํานวน 29 ไร่ 2 งาน – แหล่งน้ำสาธารณะ 2 แห่ง คือ ห้วยเหี้ย และห้วยพุ่ม
สระหลวง 1 แห่ง ฝายกั้นน้ำ 4 แห่ง ถังน้ำ คสล. 50 ลูกบาศก์เมตร 5 ถัง

ข้อมูลงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ทําบุญขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็ก เดือน มกราคม
บุญประทายข้าวเปลือก เดือน กุมภาพันธ์
สงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เดือนเมษายน
บุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม – บุญวันเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม
กิจกรรมวันแม่ เดือน สิงหาคม
บุญข้าวประดับดินบุญข้าวฉลากภัต เดือนกันยายน
ออกพรรษา เดือน ตุลาคม
ลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

ด้านประเพณีวัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องทําอะไรบ้าง
งานประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่ สืบสาน/อนุรักษ์ ประเพณีชาวอีสาน ทําบุญตักบาตร

ฟังพระธรรมเทศนา

งานบุญประเพณีเข้าพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย -ทําบุญตักบาตร

-ฟังพระธรรมเทศนา

เวียนเทียน

บุญประเพณีบุญข้าวประดับดิน(เดือน9 แรม 14 ค่ำ)

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอีสาน

ทําบุญตักบาตร

-ฟังพระธรรมเทศนา

งานบุญประเพณีข้าวสาด (เดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำ)

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอีสาน

ทําบุญตักบาตร

-ฟังพระธรรมเทศนา

งานบุญประเพณีออกพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอีสาน ทําบุญตักบาตร

-ฟังพระธรรมเทศนา

เวียนเทียน

งานบุญกฐิน

(แรม1 ค่ำ เดือน11-15 ค่ำ เดือน12)

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย -ทําบุญตักบาตร

-ถวายองค์กฐิน

-ฟังพระธรรมเทศนา