ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านดอนแดง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านดอนแดงตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2464 เฒ่าจารย์น้อย พรมวัง ซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้าน บ้านโนนเรือ อําเภอสว่างแดนดิน ได้มาบวชที่วัดท่าเยี่ยม ตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ท่านได้มาตัดไม้ที่บริเวณ บ้านโนแดง ปัจจุบัน เรียกว่า “บ้านดอนแดง” เมื่ออดีตบริเวณดังกล่าวมี พื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทําเลดี เมื่อท่านลาสิกขาบทแล้ว ได้ชักชวนชาวบ้านโนนเรือมาตั้งหมู่บ้านใหม่ที่ บ้านโนนแดง และได้ตั้ง ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้าน ดอนแดง” หลังจากนั้น สองปีก็ได้ร่วมใจกันสร้างวัดพุทธ นิกายมหายาน เรียกว่าวัดโพธิ์ศรี เดิมที่มีพระสงฆ์มาจําพรรษาครั้งแรก จํานวน 3 รูป คือ ญาคูโส ,ญาคูบึ้ง , ญาคูเพ็ง ภายหลังมีชาวบ้านจากหลากหลายหมู่บ้าน อื่นๆ อพยพมาจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งถิ่นฐานรวมกัน ปัจจุบันชาวบ้านดอนแดงมีโดดเด่นเรื่องภาษาและใช้ภาษาลาวในการสื่อสาร

คำขวัญบ้านดอนแดง

วัดโพธิ์ศรีศูนย์รวมใจ                หนองน้ำใหญ่บ่อฮ้าง บ่อพันนา
ชาวประชาสามัคคี                    งานประเพณีบุญผเวส
แหล่งเกษตรผักหนอกขึ้นชื่อ    นามเลื่องลือบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศาสนา

ชาวบ้าน 764 คน นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100

ลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่

บ้านดอนแดง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มลําน้ำยาม สภาพทั่วไปของหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ลุ่มมีหนองน้ำขนาดใหญ่ขนาบทั้งสองด้าน คือ บ่อฮ้างซึ่งอยู่ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บ่อพันนาอยู่ทิศตะวันตก และมีลำน้ำยามทางทิศเหนือของหมู่บ้าน

การคมนาคม

การเดินทางจากอําเภอวานรนิวาส ไปทางทิศใต้ ใช้ถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 222 (สาย พังโคน-บึงกาฬ) ระยะทาง 15 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนสาย ขัวสูง – ดอนแดง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบ้านดอนแดง หมู่ที่ 10 เลี้ยวสี่แยกบ้านแดนแดงน้อย ระยะทางประมาณ 500 เมตรถึงบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีจํานวน 3 แห่ง คือ บ่อฮ้าง ,บ่อพันนา และลําน้ำยาม

ศาสนา ประเพณีวัฒนาธรรม ความเชื่อ

บ้านดอนแดง ชาวบ้านจะนับถือศาสนาพุทธ มีความรักสามัคคีกันอย่างดี มีกิจกรรมตามประเพณีสำคัญสำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ คือ ในทุกปีจะมีประเพณี “วันเนา” ทึกวันที่ 16 ของเดือน เมษายน ทุกปี เป็นฤดูการกินปลาทั้งหมู่บ้าน และมีประเพณีแห่งขบวนบุญพะเหวด ทุกปี

เบอร์ติดต่อ

1.เคน วงศ์อินตา 063-0282897

2.พิษณุ แก้วสีรัง 088-9489288

3.เอกราช พรวิจิตร (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

1.วัดป่าดอนแดง
2.วัดโพธิ์ศรี
3.หนองบ่อพันนา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

1.บ้านกุดเรือคำ
2.บ้านกุดจิก
3.บ้านกุดเรือน้อย

โฮมสเตย์ แนะนำที่บ้านกุดจิก

กิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีแต่ละช่วงฤดูกาล
หมู่บ้านดอนแดง อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมท่องเที่ยว ช่วงกิจกรรม หมายเหตุ
1.กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา

1.1 บุญเข้าพรรษา แห่เทียน ดอกไม้

1.2 บุญข้าวประดับดิน

1.3 บุญข้าวสาก

1.4 บุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว

1.5 บุญกฐิน

1.6 บุญประทายข้าวเปลือก

1.7 บุญปีใหม่

เดือนกรกฎาคมเดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

เดือนมกราคม

2. กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาล

2.1 เทศกาลท่องเที่ยวชุมชน “วันเนาลาวเด้อ”

1. กิจกรรมการแสดงที่ลานแสดงบ่อพันนา

2. เทศกาลกินปลาที่บ้านดอนแดง

3. อาหารอีสานบ้านเฮา

4. ฟ้อนรําลาวเด้อ เพลงที่แต่งเองโดยชุมชน

5. การแสดงดนตรีหมอลํา

6. ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เดือนเมษายน 16 เมษายน

ของทุกปี

3. กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนาและความศรัทธา

3.1 เที่ยวตามรอยศาสนาต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์

3.2 เที่ยวชมวัดป่าบ้านดอนแดง ถิ่นธรรมชาติ

ตลอดปีตลอดปี
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต

4.1 ชมวิถีชีวิตชาวบ้านดอนแดง

4.2 ท่องเที่ยวชมฟาร์มตัวอย่างสวนเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 ชมพระอาทิตย์ลับฟ้า ณ บ่อพันนา

4.4 ขอพรบ่อน้ำ บ่ฮ้าง ที่มีความเชื่อ

4.5 พิธีผูกข้อต่อแขนวัฒนธรรมอีสานที่เป็นเอกลักษณ์

4.6 เที่ยวแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้การจักสาน การทอผ้า การทําอาหารพื้นบ้าน เช่น น้ําผักหนอก เครื่องจักสาน เป็นต้น

4.7 กิจกรรมล่องเรือชมบ่อฮ้าง บ่อพันนา

ตลอดปีตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

5. กิจกรรมท่องเที่ยวแบบความเชื่อ

5.1 ไหว้รุกขเทวดาต้นมะขามร้อยปี

5.2 ชมแหล่งกําเนิดต้นแดงประจําหมู่บ้าน

ตลอดปี
6. กิจกรรมท่องเที่ยวการพักผ่อน

6.1 บ้านโฮมสเตย์สไตล์ลาวเด้อที่บ้านดอนแดง

6.2 ล่องเรือชมปลาธรรมชาติ

6.3 ท่องเที่ยวชมป่าธรรมชาติ ผักหวานป่า

6.4 ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตรอบบ่อฮ้าง

6.5 เดินชมท้องทุ่งนาที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม

ตลอดปีตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

7. กิจกรรม ชม ชิม ช้อป เทศกาลฤดูผลไม้อีสาน

7.1 ผลไม้อีสาน “หมากกล้วยน้อย” เอกลักษณ์โดดเด่น

7.2 ผลไม้อีสานอื่นๆ ตามฤดูกาล

กรกฎาคม – สิงหาคม
8. กิจกรรม ชม ชิม ช็อป เทศกาลอาหารอีสานและของฝาก

8.1 ลาบปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

8.2 ขนมอีสานบ้านดอนแดง

8.3 ชาสมุนไพรผักหนอก

8.4 ผ้าขาวม้าลาวเด้อดอนแดง

8.5 ผ้าย้อมเปลือกไม้

8.6 เครื่องจักสานท้องถิ่น

8.7 ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าขาวม้า

ตลอดปี

แผนธุรกิจสําหรับแพ็คเกจการท่องเที่ยว (บ้านดอนแดง)
แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต มี 3 รูปแบบ ดังนี้

1.แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน
2.แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน
3.แพ็คเกตการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้านดอนแดง

1. แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน กิจกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ
วันแรก 09.00 น. 1. ตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงศูนย์การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านดอนแดง

2. แนะนําการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวลาวเด้อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบอีสาน

3. ต้อนรับอาหารว่างด้วยขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มชา ผักหนอกที่เป็นเอกลักษณ์

09.30 น. พานักท่องเที่ยวไหว้สักการะวัดโพธิ์ศรีประจําหมู่บ้าน
10.00 น. พานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านและป่าผักหวานที่เป็นธรรมชาติ
11.00 น. นํานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

– ชมการผลิตการทอผ้าขาวม้า เครื่องจักสาน

– สวนเศรษฐกิจพอเพียง

– การล่องเรือบ่อพันนา

12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน

– เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากที่ระลึก

13.00 น. ปิดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน เพียง 599  บาท ไม่รวมค่าบริการอย่างอื่นที่เพิ่มเติมกิจกรรมเข้ามา  ค่าใช้จ่ายสําหรับแพ็คเกจ (ประมาณการเท่านั้น)

2. แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน

วันที่ เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ
วันแรก 09.00 น. 1. ตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงศูนย์การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านดอนแดง

2. แนะนําการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวลาวเด้อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบอีสาน

3. ต้อนรับอาหารว่างด้วยขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มชา ผักหนอกที่เป็นเอกลักษณ์

09.30 น. พานักท่องเที่ยวไหว้สักการะวัดโพธิ์ศรีประจําหมู่บ้าน
10.00 น. พานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านและป่าผักหวานที่เป็นธรรมชาติ
11.00 น. นํานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

– ชมการผลิตการทอผ้าขาวม้า เครื่องจักสาน

– สวนเศรษฐกิจพอเพียง

12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน
13.00 น. ชมการละเล่นแบบพื้นบ้าน
14.00 น. นํานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

– ล่องเรือชมธรรมชาติบ่อพันนาที่สวยงาม

16.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน เพียง 699  บาท ไม่รวมค่าบริการอย่างอื่นที่เพิ่มเติมกิจกรรมเข้ามา  ค่าใช้จ่ายสําหรับแพ็คเกจ (ประมาณการเท่านั้น)

     3. แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (ลาวเด้อ) ( 2 วัน 1 คืน)

วันที่ เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว หมายเหตุ
วันแรก 09.00 น. 1. ตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงศูนย์การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านดอนแดง แห่ขบวนต้อนรับ

2. แนะนําการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวลาวเด้อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบอีสาน

3. ต้อนรับอาหารว่างด้วยขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มชา ผักหนอกที่เป็นเอกลักษณ์

09.30 น. พานักท่องเที่ยวไหว้สักการะวัดโพธิ์ศรี
10.00 น. นำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

– ชมการผลิตการทอผ้าขาวม้า เครื่องจักสาร และลานวัฒนธรรมบ้านดอนแดง ณ บ่อพันนา

11.00 น. กิจกรรมการแสดงต้อนรัย ณ ลานกิจกรรม
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน
13.00 น. เข้าพักที่โฮมสเตย์ชุมชน
14.00 น. นํานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

– เดินป่าชมผักหวานธรรมชาติ

– ล่องเรือชมบ่อพันนา

16.00 น. เข้าพักที่โฮมสเตย์และพักผ่อนตามอัธยาศัย และรอชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันงดงามที่บ่อพันนา
20.00 น. เข้าพักที่โฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง 06.00 น. ตักบาตรข้าวเหนียว
07.00 น. ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตรอบๆ หมู่บ้านและชมพระอาทิตย์แจ่มใส ที่บ่อฮ้างด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านที่สวยงาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าอาหารอีสาน
10.00 น. กิจกรรมวิถีชีวิตการหาปลาของชาวบ้านดอนแดงที่บ่อน้ำพันนา โดยนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมการหาปลา
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน ณ ลานกิจกรรมบ่อพันนา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน
13.00 น. ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นรถ สร้างความประทับใจ และของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน เพียง 1,299 บาท ไม่รวมค่าบริการอย่างอื่นที่เพิ่มเติมกิจกรรมเข้ามา ค่าใช้จ่ายสําหรับแพ็คเกจ(ประมาณการเท่านั้น)

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่มีในชุมชน บ้านดอนแดง มีทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่นและมีน้ำสมุนไพร ผักหนอก ที่ขึ้นชื่อ

1.กระเป๋าผ้าขาวม้า
2.หมวกผ้าขาวม้า
3.ผ้าพันคอผ้าขาวม้า
4.ผ้าขาวม้า
5.ผ้าเช็ดมือผ้าขาวม้า
6.พวงกุญแจผ้าขาวม้า
7.หมอนผ้าขาวม้า
8.ปลอกหมอนผ้าขาวม้า
9.ที่คาดผมผ้าขาวม้า
10.ขนมกล้วยฉาบ

เมนูอาหารท้องถิ่น บริการนักท่องเที่ยว

เมนูอาหารพื้นบ้านของบ้านดอนแดง คือ ซุปลอดกอ, แกงไก่ลุยสวน, ลาบปลาตอง, แจ๋วบอง, และมีของหวานตบท้าย ขนมลอดรู พร้อมมีผักพื้นบ้านตามฤดูกาล เสริฟพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆ กินตอนทำเสร็จใหม่ๆจะอร่อยมาก