ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านคำข่า

บ้านคําข่า หมู่ที่ 4 ตําบลไร่ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อประมาณ 200 กว่าปี ชาวภูไทอพยพมา จากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนู อยู่ 12 จูไท ในอาณาเขต สิบสองปันนาใกล้ประเทศจีน เกิดภัยแล้ง เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง จึงได้อพยพมาอยู่เวียงจันทร์ ต่อมาย้ายไปอาศัยอยู่เมืองวัง (เมืองไชยบุรี) และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อพยพมาอยู่ ฝั่งไทย และกลุ่มของตาเพชร ตาเพ สองพี่น้องได้พากันมาตั้งบ้าน อยู่บ้านอยู่ในบริเวณหนองน้ำ ที่มีน้ำซับไหลออกมา ตลอดเวลา โบราณเรียกว่าน้ำคํา หรือน้ำซับ บริเวณริมหนองน้ำมีสุมทุมพุ่มไม้และมีต้นขาจํานวนมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตาม ลักษณะเด่นของที่ตั้งหมู่บ้าน ชื่อ บ้านคําข่าตุ้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีนายประวิทย์ จุลณีย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนปัจจุบัน

บ้านคำข่าน้อย จัดตั้งหมู่บ้าน เมื่อพ.ศ. 2510 เป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากบ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ประมาณ 15 กิโลเมตร

ประชาการ

จํานวนครัวเรือน 152 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 667 ชาย 333 คน หญิง 334 คน

พื้นที่

บ้านคําข่ามีพื้นที่ ทั้งหมด 1,665 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ ทําการเกษตร 1,642 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดบ้านวังยาง ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานิคม

ทิศใต้ ติดบ้านคําเจริญ ตําบลไร่ อําเภอพรรณานิคม

ทิศตะวันออก ติดบ้านคําขาน้อย ตําบลไร่

ทิศตะวันตก ติดบ้านโนนอุดม ตําบลไร่

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจําหมู่บ้าน ได้แก่ วัดอาจาโรรังสี วัดศรีชมภู วัดถ้ำขาม สํานักสงฆ์หนอง ขุมเงิน

ภาษาพูด

ภาษาภูไท (ภูไทหอ)

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

ครัวเรือนทั้งสิ้น 117 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 331คน แยกเป็นชาย 164 คน แยกเป็นหญิง 167 คน

รายได้เฉลี่ย

รายได้ของประชากรรวม 23,283,151.00 บาท /ปี
รายได้ของครัวเรือน 187,767.35 บาท /ปี
รายได้เฉลี่ยต่อคน 56,650.00 บาท/ปี

การคมนาคม

การเดินทางสะดวกตลอดปี ห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 34 กิดลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 22 สายหนองเม็ก – ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม ห่างจากที่ว่าอำเภอพรรณานิคม ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายพันธุ์ทิพย์ แสนไชย ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิระเดช มาตรราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายกิตติศักดิ์ ไชยตะมาตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายบุญยัง เพียร์โคตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฝ่าย ผรส.)

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์
กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านคำข่าน้อย