ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านดงคำโพธิ์

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านดงคำโพธิ์ ได้มีการอพยพของชาวบ้านส่วนหนึ่งมาจากบ้านหนองเบ็ญขึ้นมาอยู่ที่ราบสูงชื่อภูกระแต และต่อมาก็มีประชาชนจากหลายหมู่บ้าน หลายอำเภอ หลายจังหวัด ได้อพยพเข้ามาอยู่อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง จึงได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาดูแลประชากรในหมู่บ้าน คือ นายแถม ธุรารัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน บ้านดงคำโพธิ์ เป็นหมู่บ้านที่ประชากรหลายพื้นที่ หลายอำเภอรวมกันอยู่มากที่สุดของตำบลปลาโหล และเป็นหมู่บ้านที่มีภูมิประเทศสวยงามมาก และสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหาดหินที่สวยงาม มีเกาะที่สวยงามน่าชมหลายแหล่งที่ตั้ง บ้านดงคำโพธิ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวาริชภูมิ ระยะทาง 10 กม. ถนน รพช. สายดงเชียงเครือ-ดงคำโพธิ์ ตั้งอยู่ริมเขื่อนน้ำอูนต่อเขตกับตำบลแร่ อำเภอพังโคน

อาชีพ

เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านดงคำโพธิ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับเขื่อนน้ำอูน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน ประมง รับจ้าง

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน คือ วัดป่าบ้านดงคำโพธิ์และยังมีวัดคริสต์ โดยมีชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 10 ครัวเรือน

ลักษณะทั่วไป

พื้นที่อุปโภคบริโภค ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ่อน้ำบาดาลมี 2 บ่อ น้ำประปาของหมู่บ้าน มี 3 บ่อ

ลักษณะภูมิประเทศ

– ทิศเหนือจดบ้านโค้งป่ากล้วย
– ทิศใต้เขื่อนน้ำอูน
– ทิศตะวันออกจดเขื่อนน้ำอูน
– ทิศตะวันตกจดบ้านดงเชียงเครือ และบ้านไฮ่

ข้อมูลด้านประชากร

มีครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด 690คน
– ชาย 353 คน
– หญิง 337 คน

ข้อมูลด้านอาชีพ และการมีงานทำในชุมชน

อาชีพทำนา 250 ครอบครัว อาชีพทำสวน 159 ครอบครัว อาชีพรับจ้าง ๗๕ ครอบครัว
อาชีพค้าขาย ๙ ครอบครัว อาชีพเลี้ยงสัตว์ ๓๒ ครอบครัว อาชีพรับราชการ ๑๔ คน/ ๑๒ ครัวเรือน
ประกอบอาชีพอย่างเดียว ๒๓ ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลายอย่าง ๑๓๑ ครอบครัว าชีพอื่นของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ (ระบุ) อาชีพจักสาน ๕ ครอบครัว คนว่างงานในชุมชน จำนวน – คน – ครัวเรือน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค ภายในหมู่บ้าน

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

– ระบบประปาหมู่บ้าน
– ระบบประปาผิวดิน
– บ่อบาดาล/เขื่อนน้ำอูน

แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค

– น้ำประปาหมู่บ้าน

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

– เขื่อนน้ำอูน

ข้อมูลด้านสาธารณูปการในหมู่บ้าน

– โทรศัพท์สาธารณะ ๒ แห่ง
– ศาลาอเนกประสงค์ ๑ แห่ง
– ไปรษณีย์เอกชน ๑ แห่ง
– ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ๑ แห่ง

ข้อมูลด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

การศึกษา
– โรงเรียนขยายโอกาส ๑ แห่ง นักเรียน 245 คน ครู 16 คน
– ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๑ แห่ง

การศาสนา
– วัด พุทธ ๑ แห่ง วัดบ้านดงคำโพธิ์ เจดีย์อัฐิหลวงปู่มั่น ประชาชนนับถือพุทธและศาสนาคริส

สภาพทางเศรษฐกิจ

– รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 63,460 บาท
– ครัวเรือนมีการเก็บออมร้อยละ 85
– ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนาและทำการเกษตร/ประมงริมเขื่อน
– ไฟฟ้ามีใช้ทุกครัวเรือน

สภาพทางสังคม

– สภาพบ้านเรือนมีความมั่นคงถาวรมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะครอบครัวมีความอบอุ่น
– ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
– เด็กและเยาวชนได้การได้การศึกษาภาคบังคับทุกคน
– มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและมีภูมิปัญญาชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มเติมมูลค่าให้กับหมู่บ้าน
– ประเพณี
– มีประเพณีงานบุญต่างๆ เช่น บุญประทายข้าวเปลือก สงกรานต์ บุญกฐิน แห่เทียนเข้าพรรษา เลี้ยงเจ้าปู่

บ้านดงคำโพธิ์ (มีต้นโพธิ์มาก)

ตั้งเมื่อปี 2515 มีประชากรประมาณ​ 1,392 คน

หลวงปู่มั่น

ลงเรือไปยังเจดีย์ โดยสารเรือประมง เรือใหญ่ค่าบริการ (ยังไม่ปรึกษาคณะกรรมการ)​มีโฮมสเตย์ 5-8 คน ใหญ่สุด 30 คน

ค่าบริการส่วนใหญ่เป็นเหมารวมเป็นหมู่คณะคนไทย -​ลาว ง้อ ซ่วย โย้ย ภูไท (อ. วาริชภูมิ​ส่วนใหญ่​เป็นภูไท)