ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านกุดสะกอย

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านกุดสะกอย

บ้านกุดสะกอย แต่เดิมได้มีราษฎรอพยพครอบครัวมาอยู่หัวไร่ปลายนา โดยมีนายผ่า อาดคะดี และนายตา คุตะโค มาอยู่เป็นคนแรกและเริ่ม ตั้งหมู่บ้านขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2450 ต่อมามีผู้อพยพเพิ่มขึ้นเป็น จํานวนมาก ทําให้ชุมชนหนาแน่นขึ้น จนทางราชการได้จัดตั้งหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมี นายกอง ฮูวิชิต เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ก็เลยเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านกุดจะกอย ซึ่งต่อมาชาวบ้านก็เรียกว่า บ้านกุดสะกอย ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไร บ้านกุดสะกอย ชาวบ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลักคือการทํานา อาชีพรองคือ รับจ้างทั่วไป

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมราษฎร ในอําเภอกุสุมาลย์พระองค์ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้มีฐานะยากจนทั้งหมู่บ้านกุดสะกอย และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จํานวน 250,140 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมการทอผ้าใหม่ ทอผ้าฝ้าย การตัดเย็บเสื้อผ้าให้กลุ่มสตรีและได้สร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ตําบลโพธิไพศาล อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก บ้านกดสะกอย มีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 5 คน และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายลือชัยโพธิ์ แสนหลี

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทราย

สถานที่สำคัญของบ้านกุดสะกอย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดสะกอย

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

ผญ.ลือชัย โพธฺแสนหลี

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหม
กลุ่มทอผ้าฝ้าย
กลุ่มปักผ้า

ผู้ใหญ่ลือชัย โพธิแสนหลี 098-6198473
พัสดา โพธิแสนหลี 091-3756076