ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านดอนเสาธง

แต่เดิมสมัยท้าวผาแดงนางไอ่ ทหารของท้าวพาแดงสู้รบ ทับทหารของท้าวพังดี อยู่บริเวณที่อยู่ปัจจุบันของบ้านดอนเสาธง) ทหารทั้งสองฝ่ายสู้รบกันนานพอสมควร ในการสู้รบในครั้งนั้น ทหารของท้าวผาแดงเป็นฝ่ายชนะทหารของท้าวพังดี พาแดงจึงได้ปักเสาทุงไว้บริเวณที่รบชนะ (เสาธงแห่งชัยชนะ)

ต่อมา ในปี พ.ศ.2519 พระอาจารย์สว่าง เจ้าอาวาสวัดสะพานดํา ได้มาทําพิธีเปลี่ยนชื่อจากเดิม บ้านดอนสะทุง เป็นบ้านดอนเสาธง และใน พ.ศ.2523 โต้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านนาดอกโม้ หมู่17 ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมือง สกลนคร มาเป็นบ้านดอนเสาธง หมู่ 1 ตําบลฮางโฮง จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญ

หลักชัยดอนเสาธง ชมดงไม้ประดับ งามระยับวิวหนองหาร

สืบตำนานกะฮอกด่อน กราบขอพรหลวงพ่อหนองหารหลลง

ต้นงิ้วยักษ์

ต้นโพธิ์ยักษ์

ต้นมะขามแก่นดำ

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัฑณ์อาหารจากปลา
กลุ่มทอเสื่อ กก
กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุภาพ